dcsimg
Flygbild med området markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.
Projekt Pågående

135 bostäder vid Garagevägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. Planförslaget Skolvärdinnan innehåller cirka 135 lägenheter, 80 lägenheter längs Garagevägen och 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Bildgalleri

Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab

Projektfakta

135 lägenheter i två kvarter

Detaljplanen består av 135 lägenheter i flerbostadshus på två platser i Hammarbyhöjden. Längs Garagevägen ska två lamellhus i fem våningar byggas med 80 lägenheter. Lamellhusen ska byggas enligt principerna för Stockholmshusen. Längs med Lidköpingsvägen byggs tre punkthus i sex våningar med 55 lägenheter. 

Bebyggelsen ska förhålla sig i gestaltning och höjd till befintlig bebyggelse i området. Husen bygger vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå. Placeringen i naturmarken ska ske varsamt och anslutningen mellan kvartersmark och allmän platsmark ska göras omsorgsfullt.

En ombyggnad av Garagevägen görs för att bredda gångbanan på den östra sidan och plantera träd på den västra sidan. Ombyggnad av gatan och den nya bebyggelsen ska bidra till att ökar tryggheten längs med Garagevägen.

Stockholm växer

Projektet är en viktig del i att nå målet om 40 000 bostäder till år 2020 och ingår i Stockholmshusprojektet som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet med ett fokus på hyresrätter med rimliga hyror. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Tidplan

  • Samråd pågick 17 maj - 14 juni 2017.
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Planen vann laga kraft 12 september 2018 efter en överklagan till Mark och miljödomstolen.

Byggaktörer

Svenska Bostäder och Erik Wallin.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och byggherre kan nu söka bygglov och påbörja byggandet. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av det tidigare planeringsarbetet och alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad