dcsimg
Ortofoto, Björkhagens centrum.
Projekt Planerat

Bostäder längs Halmstadsvägen

Björkhagen

Detaljplanen föreslår ca 90-100 bostäder längs Halmstadsvägen, centralt i Björkhagen.

Projektfakta

90-100 hyresrätter längs Halmstadsvägen

Längs Halmstadsvägen, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation, föreslås ca 90-100 nya bostäder. Samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter. I förslaget pekas tre områden ut för ny bebyggelse. Två söder om Halmstadsvägen och ett vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen där befintlig byggnad planeras att ersättas av ett flerbostadshus. I samband med nybyggnationen planerar byggaktören Svenska Bostäder att bygga om befintliga lokaler.

Svenska Bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Björkhagens närhet till kollektivtrafik, tillgång till service och närheten till natur gör stadsdelen lämplig för förtätning. Förslaget är en del i ett omfattande programarbete för Hammarbyhöjden och Björkhagen där staden har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området.

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Tidplan

  • Detaljplanen planeras gå ut på samråd 26 februari - 2 april
  • Granskning: Q3 2019
  • Antagande: Q4 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Mer om stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad