dcsimg
Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i östra Hägerstensåsen

Hägerstensåsen

Kvarteret Sparbanksboken ligger på den östra sidan av Hägerstensåsen. Här byggs bostadsrätter, studentbostäder och en förskola.

Projektfakta

Inom kvarteret Sparbanksboken i Hägerstensåsen byggs bostäder, studentbostäder och en förskola. En ny gata förbinder Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. På östra sidan om den nya gatan byggs 70 bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus. På den västra sidan på Kamrerarvägen byggs ett hus med 107 studentbostäder för 192 studenter och en förskola för 120 barn.

Stockholms stad bygger ny lokalgata och gör åtgärder för att hantera dagvatten och översvämningsrisken i området. Första delen av Stockholms stads arbeten i Sparbanksboken är klara. Inom området arbetar nu byggaktörerna.

JM, Robutz och Turako bygger bostäder och förskola

Byggaktör för bostadsrätterna är JM.

JM:s kvarter Guldmyntet

Byggaktör för studentbostäderna är Robutz Fastigheter. Studentbostäder förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Robutz Fastigheter AB

Förskolan byggs av Turako.

Turakos webbplats

Sparbanksboken färdigställt 2019

Den nya lokalgatan byggstartades i november 2016. Dagvattenanläggningarna i öster byggdes under våren 2017. Under 2018 och 2019 utför staden arbeten med parkstråk inom planområdet och lägger kantsten vid den nya lokalgatans västra gångbana. Under våren 2019 färdigställs lokalgatan med asfaltering av körbanan samt belysning och kantsten vid den östra gångbanan.

Byggaktörerna påbörjade byggandet av bostäder och förskola under våren respektive hösten 2017.

Förskolan beräknas öppna för verksamhet under början av 2019. JM beräknar att inflyttning i bostadsrätterna sker i januari-augusti 2019. Robutz Fastigheter beräknar inflyttning för studentbostäderna till augusti 2019.

Stockholm växer

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020.

Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat. Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan, som Hägersten-Liljeholmen, och låta staden växa successivt utåt.

Bildgalleri

Bild på hus med balkonger. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: JM
Visionsbild på flerbostadshus. Människor som går och cyklar runt om huset.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: Robutz
Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken
Illustration över gult hus, förskolan Pysslingen
Visionsbild för förskolan Pysslingen. Bild: Turako

Frågor och svar

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cecilia Åkerström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad