dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder på Tenstaterrassen

Tensta

Drygt 300 nya bostäder med både hyresrätter, bostadsrätter och servicelägenheter kan tillsammans med en större förskola hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby. Hela projektet är tänkt att byggas på överdäckningen av motorvägen; överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret.

Projektfakta

Varför?

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholm stads långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. Att bygga nytt i strategiska lägen och med varierade boendeformer är en del i denna vision. Med överdäckningarna blir det lättare för de boende i Rinkeby och Tensta att komma ut till naturen på Järvafältet.

I Rinkeby har området vid överdäckningen, Rinkebyterrassen, redan börjat byggas.

Vad?

På Tenstaterrassen planeras cirka 385 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, cirka 15 hyresrätter och ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. En förskola med 4-5 avdelningar planeras även. Vid E18:s tunnelmynning placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Vem?

Viktor Hanson AB är byggherre för projektets bostadsrätter i den norra delen av överdäckningen. Svenska Stadsbyggen AB är byggherre för vårdboende, förskola och lägenheterna i söder.

När?

Planerad byggstart tidigast under 2018 och första inflyttning preliminärt 2020.

I oktober 2003 beslutade staden att två överdäckningar skulle byggas över E18 i samband med Trafikverkets ombyggnad av denna motorled.

I april 2009 anvisades mark för att bygga bostäder på platsen och klartecken gavs för att börja planera området. På grund av omarbetning av förslaget togs ett omtag som inleddes med en ny markanvisning under 2016. Beslut att starta planarbetet fattades i april 2016.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad