dcsimg
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Projekt Pågående

Bromstensstaden etapp 1

Bromsten

Bromstens industriområde, del av kvarteret Tora med flera omvandlas till en tät stadsdel med en blandning av bostäder, lokaler samt en förskola. Spångaån breddas och bebyggelsen binds ihop med omgivningen genom nya gator samt gång- och cykelvägar. Centralt inom planområdet planeras en park med öppna ytor för socialt umgänge och olika aktiviteter. Byggstart med markförberedande arbeten startade i oktober 2018.

Pågående arbeten

Byggetapp 1 startade i oktober 2018

Arbetena inom Bromstensstadens första etapp, kvarteret Tora med flera, skulle ha startat under våren 2018. Exploateringskontoret handlade, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), upp en entreprenad för att genomföra arbetena. En av anbudsgivarna överklagade beslutet och därför har inte arbetena startats som planerat. Överklagandet avslogs och det innebär att vi kunde påbörja arbetena under oktober 2018.

Arbetena inom byggetapp 1 består av markförstärkning, viss omläggning av VA-ledningar, viss spontning och marksanering. Arbeten utförs under vardagar klockan: 7-22.

Presentation vid Informationsmöte för närboende 15 oktober 2018

Störningar under byggtiden

Byggnationen kan innebära en del störningar till exempel att byggtransporter ökar, damm- och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda gång- och cykelvägar i närområdet med mera.

Parkera på anvisad plats

Ett felparkerat fordon kan ställa till det ordentligt. Gatorna är viktiga transportvägar till och från arbetsområdet. Parkera därför på anvisade platser för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt.

Spännande men farlig plats

En byggarbetsplats kan vara en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig. Hjälp oss att undvika att barn och unga vistas inom arbetsområdet.

Arbeten som pågår

 
Test av olika blandningar inför kommande markförstärkningsarbeten

Testytor finns på fem olika platser inom området. På ytorna testar vi olika blandning av markstabiliserande ämnen. På tre ytor ligger en överbyggnad av stenkross, cirka 2 meter hög, som med sin tyngd komprimerar marken så att framtida sättningar blir minimala.

Utvecklingen av sättningsförloppet, det vill säga hur marken stabiliseras följs upp under kommande 6 månader till uppemot 1 år. Detta görs för att få ett bra analysunderlag för kommande utvärdering. Arbetet utförs av Serneke på uppdrag av Stockholm stad. Testytorna finns på plats sedan mitten av december 2017. Testytorna är markerade på kartan nedan.

Om projektet

Blandstad med bostäder, park, förskola och service

Området planeras inrymma:

  • Cirka nya 620 bostäder, varav cirka 163 är hyresrätter.
  • Lokaler för centrumändamål i delar av bostadskvarterens bottenvåningar.
  • Förskola med 8 avdelningar
  • En centralt belägen park – Stora parken
  • Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar. Inom ett av kvarteren finns en högre tornbyggnad om tio våningar.

Inom detaljplanen för kvarteret Tora med flera har föreslagen bebyggelse delats in i fyra kvarter. Mellan de norra kvarteren löper en kvartersgata som utformas som en gåfartsgata. Parkering kommer företrädesvis att ske i garage under husen.

Norra kvarteret

Det norra kvarteret avgränsas av Winquists väg, Cervins väg, Spångaån och nya gatan intill östra kvarteret. Norra kvarteret föreslås innehålla 178 lägenheter, 357 cykelparkeringsplatser, 108 bilparkeringsplatser i garage samt 5 platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren har parkering i garage under de halvt upphöjda bostadsgårdarna. De privata gårdarna rymmer markuteplatser för de nedersta lägenheterna och gemensamma gräs- och planteringsytor. I mellanrummen mellan byggnadskropparna finns trappor och ramper för direkt tillträde från gatan.

Östra kvarteret

De två östra kvartersdelarna avgränsas av Winquists väg, Stora parken, Spångaån och nya gatan intill norra kvarteret. Det Östra kvarteret föreslås omfatta 162 lägenheter, 344 cykelparkeringsplatser, 98 bilparkeringsplatser och två platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool. Båda kvarteren inom östra kvarteret är ordnade runt en gemensam halvt upphöjd gård. På gården finns cykelförråd, gemensamma uteplatser samt grönyta.

Västra kvarteret

Det västra kvarteret ligger mellan Skogängsvägen och Spångaån, höjden varierar mellan 4 och 6 våningar. I mötet mellan Mjölnarstigen och Skogängsvägen ett punkthus i tio våningar. Gården är upplyft ovan garage som betjänar både kvarteret och punkthuset. Västra kvarteret föreslås innehålla 136 lägenheter, 311 cykelparkeringsplatser, 47 bilparkeringsplatser och tre bilpoolplatser.

Södra kvarteret

Södra kvarteret avgränsas av Skogängsvägen, Stora parken, Spångaån och nya gatan mot Västra kvarteret. Kvarteret är uppbyggt kring en stor, generös gård. Gården rymmer markuteplatser för lägenheter och stadsradhus samt en stor gemensam gräs- och planteringsyta i mitten. Södra kvarteret föreslås innehålla 147 lägenheter, 49 cykelparkeringsplatser och 97 bilparkeringsplatser.

Årummet – ett långsträckt parkstråk

Spångaån förändras till ett långsträckt parkstråk. Årummet byggs om med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs över ån för att binda ihop gatunätet på ömse sidor om ån. Stor hänsyn har tagits till risken att ån kan svämma över vid extrema regn. Årummet ska upplevas som en långsträckt, grön och levande offentlig plats.

Stora parken – stadsdelens hjärta

Mitt i den nya stadsdelen formas ett nytt centralt rum - Stora parken som öppnar sig mot Spångaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och gräsparterren försänks i förhållande till gator och bostadskvarter. I denna solexponerade del av parken anordnas en offentlig lekplats. Lekplatsen organiseras i avdelningar med olika innehåll som ska fungera för barn och unga. Lekutrustningen är utvald för att vara lockande, hållbar och attraktiv.

Graffitimålningen Fascinate
Centralt i området planeras en lekpark på samma plats där den kulturhistoriskt värdefulla graffitimålningen Fascinate står. Graffitimålningen, som gjordes 1989 ska restaureras och bevaras för eftervärlden. Den bedöms på ett positivt sätt bidra till den nya stadsdelens identitet och berätta om platsens historia. Målningen skulle kunna bli ett fint inslag i lekparken.

Det har dock visat sig att både väggen och graffitimålningen är i ett dåligt skick. Staden måste göra en ny grundkonstruktion för att väggen inte ska rasa och utgöra en risk för lekande barn och unga som vistas i lekparken. Väggen är gjord i lättbetong och borrar man i väggen för att stärka upp den släpper färgen från graffitimålningen.

Offentlig konst
Områdets nya offentliga konst är en skulptur som placeras i parkens södra del. Den är utformad av konstnären Sirous Namasi, vars verk bygger på iscensättningar av situationer som berör frågor kring tillhörighet, konsumtion,samt kaos/ordning. Skulpturen består av olika saker vi har i våra hem. Vardagliga ting som bord, tv, diskmaskin och så vidare.

Förskola

Mellan Duvbovägen, fornborgen och Stora parken bebyggs nuvarande förskoletomt med en ny förskolebyggnad i form av fristående paviljong vid Winquists väg. Förskolebyggnaden består av 8 avdelningar vilket möjliggör förskoleplats för cirka 144 barn. Detta ger 15 kvm förskolegård per barn. Winquists väg har utformats för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten vid förskolan. Vid förskolan finns fickor för korttidsparkering och för varutransporter.

Lilla torget

Vid Bromstensstadens entré mot nordväst skapas ett litet torg intill ett av områdets högre hus. Platsen är öppen och välkomnande med träd och sittplatser. Byggnadens bottenvåning ska innehålla någon form av verksamhet som ger liv åt platsen, exempelvis café eller restaurang.

Tidplan

Detaljplanen för kvarteret Tora, del av Lunden m fl. var ute på samråd 2011. Planhandlingar för kvarteret Tora med flera ställdes ut för granskning under perioden 25 mars till 22 april 2015. Planen antogs i kommunfullmäktige 14 december 2015. Detaljplanen för kvarteret Tora vann laga kraft 6 oktober 2016.

Markarbeten beräknades starta under våren 2018, men upphandlingen av entreprenör blev överklagad. Överklagandet avslogs och det innebär att vi kan påbörja arbetena under oktober 2018.

 

Flera byggaktörer bygger

Stockholms stad tillsammans med Bromstens mark och Exploatering AB (Skanska nya hem och HSB), Ikano Bostad samt Sisab.

Bildgalleri

Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora m.fl. är markerat med svart linje. White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora med flera är markerat med svart linje. White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Karta där etapp 1, kv. Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstens staden är markerat med grått.
Karta där etapp 1, kvarteret Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Kontakt

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anders Lundman

Byggledare, Forsen AB

Natascha Tofilovska

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad