dcsimg
Projekt Planerat

Bromstensstaden etapp 2

Bromsten

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Bromstensstadens etapp 2 innehåller kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 med flera och planarbete pågår.

Nya bostäder, verksamhetslokaler och förskola

Arbete med detaljplan pågår för fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2.  Staden behöver dock fortsättningsvis utreda skola för upp till 900 elever samt idrottshall i Bromsten.

Flera byggaktörer

Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastpartner/Slättö. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB . Bromstens IP ägs av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

 

Tidplan

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. Samråd om planförslaget för Gustav 1, Gunhild 4 med flera pågick under perioden 15 februari – 28 mars 2016. Granskning av planen genomfördes 21 juni till 2 augusti 2017.

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018 godkändes detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp och därmed lämnades planen över för beslut till Kommunfullmäktige.

Pågående arbeten

Byggetapp 1 startade i oktober 2018

Arbetena inom Bromstensstadens första etapp, kvarteret Tora med flera, skulle ha startat under våren 2018. Exploateringskontoret handlade, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), upp en entreprenad för att genomföra arbetena. En av anbudsgivarna överklagade beslutet och därför har inte arbetena startats som planerat. Överklagandet avslogs och det innebär att vi kunde påbörja arbetena under oktober 2018.

Arbetena inom byggetapp 1 består av markförstärkning, viss omläggning av VA-ledningar, viss spontning och marksanering. Arbeten utförs under vardagar klockan: 7-22.

Presentation vid Informationsmöte för närboende 15 oktober 2018

Störningar under byggtiden

Byggnationen kan innebära en del störningar till exempel att byggtransporter ökar, damm- och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda gång- och cykelvägar i närområdet med mera.

Parkera på anvisad plats

Ett felparkerat fordon kan ställa till det ordentligt. Gatorna är viktiga transportvägar till och från arbetsområdet. Parkera därför på anvisade platser för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt.

Spännande men farlig plats

En byggarbetsplats kan vara en spännande men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig. Hjälp oss att undvika att barn och unga vistas inom arbetsområdet.

Arbeten som pågår

 
Test av olika blandningar inför kommande markförstärkningsarbeten

Testytor finns på fem olika platser inom området. På ytorna testar vi olika blandning av markstabiliserande ämnen. På tre ytor ligger en överbyggnad av stenkross, cirka 2 meter hög, som med sin tyngd komprimerar marken så att framtida sättningar blir minimala.

Utvecklingen av sättningsförloppet, det vill säga hur marken stabiliseras följs upp under kommande 6 månader till uppemot 1 år. Detta görs för att få ett bra analysunderlag för kommande utvärdering. Arbetet utförs av Serneke på uppdrag av Stockholm stad. Testytorna finns på plats sedan mitten av december 2017. Testytorna är markerade på kartan nedan.

Bilder

Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Natascha Tofilovska

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad