dcsimg
Projekt Pågående

Bygghandel byggs vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen

Bällsta

Vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen bygger Ekesiöö en ny bygghandel. När Ekesiöö flyttar från sitt nuvarande läge i Ulvsunda blir det möjligt att bygga bostäder i ett attraktivt, strandnära läge vid Bällstaviken och med närhet till kommunikationer.

Projektfakta

Vad?

Vid Bällstavägen/Gamla Bromstensvägen byggs en ny bygghandel med tillhörande ytor och parkering för AB Karl Ekesiöö. Infart till bygghandeln kommer att ske från Gamla Bromstensvägen som kommer att få en helt ny överbyggnad på sträckan Bällstavägen/Mjölvägen. Gatan får tre körfält fram till infarten till byggvaruhuset; ett norrgående och två södergående. På ömse sidor om vägen anläggs grunda stenfyllda diken för att underlätta omhändertagandet av dagvatten från gatan.

Förbudet för genomfartstrafik på Gamla Bromstensvägen kommer att kvarstå, men börjar gälla norr om infarten till den nya bygghandeln. Den befintliga avsmalningen vid övergångsstället i höjd med Mjölvägen kommer att vara kvar, men justeras något i läge.

Korsningen med Bällstavägen blir signalreglerad och samordnas med den närliggande korsningen Bällstavägen/Travbanevägen.

En ny gång- och cykelbana byggs på östra sidan av Gamla Bromstensvägen på sträckan Bällstavägen/Mjölvägen. Cykelstråket breddas till dubbelriktad cykeltrafik och separeras från gående. Cykelbanan är en del av ett regionalt cykelstråk som går längs Gamla Bromstensvägen och är utpekat som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan. I cykelplanen är större delen av Gamla Bromstensvägen aktuellt för nyanläggning. Fortsättningen av den del som sträcker sig från Mjölvägen/Gamla Bromstensvägen vidare norrut ansvarar trafikkontoret för. Befintlig gång- och cykelbana på den västra sidan av gatan behålls, men enbart som gångbana.

Befintligt övergångställe på Bällstavägen, väster om Gamla Bromstensvägen, flyttas till den östra sidan om Gamla Bromstensvägen för att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. I samband med det byggs nya och bredare mittrefuger för att höja trafiksäkerheten.

Bygghandeln ligger i ett öppet landskap. Den norra delen av bygghandeln kommer delvis att ligga lägre än grönmarken i norr, vilket bidrar till att den därifrån uppfattas mindre dominerande i landskapet. Längs byggnadens norra fastighetsgräns byggs ett bullerplank. Avskärmande vegetation såsom buskar och träd planteras för att minska byggnadens framtoning mot befintlig villabebyggelse.

Varför?

Exploateringskontoret och AB Karl Ekesiöö har kommit överens om att Ekesiöö ska flytta från sitt nuvarande läge från fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde som ligger i ett strategiskt läge i stadsutvecklingsområdet.

Bygghandelns flytt möjliggör bostäder i ett bra kommunikationsläge i en attraktiv och strandnära bostadsmiljö vid Bällstaviken. Flytten medför också att bostäder möjliggörs på fler fastigheter i området, liksom en allmänt tillgänglig strandpromenad.

Området, där bygghandeln byggs, har tidigare varit outnyttjad mark, bland annat på grund av flygbuller.

När?

Byggnation pågår. Den närmsta delen av Gamla Bromstensvägen har rustats upp och finplanering pågår. Korsningen Gamla Bromstensvägen/Bällstavägen har fått trafiksignaler.

 

Vem?

Stockholms stad, genom exploateringskontoret, tillsammans med AB Karl Ekesiöö.

Markanvisning till Karl Ekesiöö AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad