dcsimg
Utredningsområdet är markerat med rött.
Utredningsområdet är markerat med rött.
Projekt Planerat

Flerbostadshus och radhus planeras längs Björnmossevägen

Kälvesta

Längs Björnmossevägen, inom Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus, varav cirka 200 av dem planeras byggas som Stockholmshus. Björnmossevägen flyttas österut, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas.

Projektfakta

400 nya bostäder längs Björnmossevägen

Stockholms stad planerar för att bygga ungefär 400 bostäder fördelat på flerbostadshus och radhus utmed Björnmossevägen. Samtidigt vill staden tillvarata och utveckla det befintliga grönområdet. I planeringen ingår också att Björnmossevägen byggs om och utvecklas - med god framkomlighet för gång-, cykel- och motortrafik.

Projektet innebär att dagens bostadsbestånd kompletteras med hyres- och bostadsrätter vilket främst ger ökade möjligheter för unga och äldre att bo kvar i området. En del av flerbostadshusen planeras som Stockholmshus. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och till att uppnå en större variation av upplåtelseformer.

Här kan du läsa mer om projektet Stockholmshusen.

Att genomföra projektet har blivit möjligt då den luftburna kraftledningen i området tagits bort.

Preliminär tidplan

  • Den 7 december 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Bostäder.

  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.

  • Samråd beräknas äga rum under kvartal 1 2019. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med Svenska Bostäder.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad