dcsimg
tecknad karta över området där planområdet markerats med röd linje
Orienteringskarta över planområdet.
Projekt Planerat

Ny levande stadsdel i Ulvsunda

Ulvsunda industriområde

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att utveckla Ulvsunda industriområde med bostäder, skolor och service. Förslaget berör bland annat fastigheten Masugnen 1.

Projektfakta

Bostäder, skola och förskolor i Bällsta hamnområde 

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 900 till 1 200 nya bostäder, en ny grundskola F-9, förskolor samt flera nya parker och torg.

Av den befintliga bebyggelsen föreslås delar av före detta Pripps bryggeri bevaras och utvecklas som ett centrum för kultur och idrott, kompletterat med bostäder, kontor och verksamheter.  

Förutom nya lokala parker, torg och stadsgator finns goda förutsättningar för en ny sammanhängande strandpark längs med Bällstaviken. Här finns också möjlighet att utveckla pendelbåtstrafik och eventuellt mindre transporter på båt vid områdena för befintliga kajområden. 

Blandstad 

Målsättningen är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt.

Planområdet utgörs av den östra delen av Ulvsunda industriområde och sträcker sig från Huvudstaleden i söder till fastigheten Masugnen 7 i norr. I väster avgränsas planområdet av Tvärbanan och i öster av kommungränsen mot Solna och Sundbyberg. Delar av Bällstaviken ingår. Planområdet, inklusive vattenområde, är cirka 330 000 kvadratmeter stort.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: första kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2020

Markägare 

Flertalet av de 13 fastigheter som ingår i planområdet ägs av Stockholms Stad genom Exploateringsnämnden eller Stockholms Stadshus AB. En fastighet är privatägd. Stockholms Stadshus AB äger genom Fastighets AB G-mästaren Gjutmästaren 6, den största fastigheten inom planområdet. Stockholms stad äger genom Exploateringsnämnden fastigheterna Gjutmästaren 3 och 9, Masugnen 1, Valsverket 10, Ulvsunda 1:24 som är en vattenfastighet samt Ulvsunda 1:1.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Bildgalleri

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad