dcsimg
Projekt Planerat

Ny lösning för cykeltrafik på Skeppsbron

Gamla Stan

Syftet är att disponera om gaturummet på Skeppsbron för att ge mer plats åt cyklister och gående samtidigt som busstrafiken ska ha fortsatt god framkomlighet. Planerna omfattar även en ny utformning vid korsningen Strömbron-Strömgatan-Kungsträdgårdsgatan.

Projektfakta

Bättre säkerhet och framkomlighet för dem som går och cyklar

En ny cykellösning som kommer att innebära en klar förbättring för cykeltrafiken och gående både ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Under Slussens byggtid kommer en provisorisk lösning byggas för att skapa bättre cykel- och gångmiljö på gatans västra sida.

Viktigt pendlingsstråk för cyklister

Pendlingsstråket längs med Skeppsbron och Strömbron förbinder, tillsammans med stråket över Munkbron, Södermalm med City. Det är ett av de viktigaste cykelstråken inom kommunen och en av få förbindelser för cyklister från hela regionen över Saltsjömälarsnittet.

Ombyggnad börjar 2018

Projektering görs under 2017 och ombyggnad 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad