dcsimg
flygbild över området med det föreslagna husen inritade och inringade med röd cirkel
Volymskiss med föreslagen bebyggelse i korsningen Johan Skyttesväg och Sjättenovembervägen
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Johan Skyttes väg

Älvsjö

30 till 50 nya bostadsrätter ersätter två friliggande villor och en nedlagd bensinstation. Planområdet gäller fastigheterna Jutesprånget 7-9 i Älvsjö.

Projektfakta

30 till 50 bostadsrätter i Älvsjö

Förslaget gör det möjligt att komplettera bebyggelsen i området med cirka 30-50 lägenheter. I förslaget ingår också att det ska finnas lokaler för verksamhet i bottenvåningarna.

Planområdet, som är cirka 3 000 kvadratmeter, ligger ungefär 350 meter från Älvsjö centrum och cirka 100 meter från Standardparken. Idag finns två friliggande enfamiljsvillor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna.

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I gällande översiktsplan är Älvsjö utpekat som en stadsdel där förtätning, ökad stadsmässighet och ytterligare förstärkt kollektivtrafik föreslås. 

Översiktsplanen för Stockholm genomgår nu en uppdatering och i den kommande planen föreslås att delar av Älvsjö ska kompletteras med bostäder, förskolor, service och mötesplatser. Johan Skyttes väg är utpekad som en gata som bör genomgå en succesiv utveckling mot en mer blandad stadsbebyggelse.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd: andra kvartalet 2018
  • Granskning: tredje kvartalet 2018
  • Antagande fjärde kvartalet 2018

Byggaktörer

Jutesprånget 9 ägs av Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. Jutesprånget 7 och 8 ägs privat.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Henriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

Volymstudie, Johan Skyttes väg österifrån
Volymstudie, Johan Skyttes väg österifrån. Bild: Kod arkitekter
Volymstudie, Johan Skyttes väg västerifrån
Volymstudie, Johan Skyttes väg västerifrån. Bild: Kod arkitekter
Volymstudie, Sjättenovembervägen söderifrån
Volymstudie, Sjättenovembervägen söderifrån Bild: Kod arkitekter
Volymstudie, Segervägen norrifrån
Volymstudie, Segervägen norrifrån Bild: Kod arkitekter
Ungefärligt planområde markerat i rosa. Det närliggande projektet Hillebarden 3 och 19 markerat med ett rosa fält.
Ungefärligt planområde markerat i rosa. Det närliggande projektet Hillebarden 3 och 19 markerat med ett rosa fält.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad