dcsimg
Kartvy över området, med planområdet markerat.
Föreslaget planområde markerat. Karta: Stockholms stad
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Sockenplan

Gamla Enskede

I projektet föreslås cirka 70 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren. Samråd pågår 13 november 2018–11 januari 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för ett gräsbeklätt område nära Sockenplan, söder om Sankt Eriks katolska skola. Förslaget innehåller två nya flerbostadshus i fyra våningar, samt fem stycken nya parhus. På flerbostadshusen föreslås gemensamma takterrasser för de boende, och parhusen får en takterrass per parhuslägenhet. Parkeringsplatser inryms i garage under flerbostadshusen, samt på de nya parhustomterna.

Växtligheten i den befintliga naturmarksslänten söder om skolan behålls till största delen. Flera nya fickparker för allmänheten föreslås i mittersta och östra delen av planområdet, med sittplatser och lekytor för barn, samt en yta för odling i pallkragar. Planförslaget innebär också att en ny lokalgata anläggs i området, för att möjliggöra angöring av byggnaderna. Två förslag för utformning av gatan är aktuella i detta skede – ett där en vändplan placeras i områdets västra del, och ett där en utfart mot Enskedevägen anordnas.

Planområde

Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådsperioden 13 november 2018–11 januari 2019 på följande platser:

  • Tekniska Nämndhusets utställningsyta Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen
  • Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs kontor, Slakthusplan 8A

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast 11 januari 2019.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Ange alltid diarienummer 2017-09908

Samrådsmöte

Samrådsmöte genomfördes tisdagen den 27 november.

Projektfakta

70 nya bostäder och en ny angöringsgata

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Bostäderna planeras att fördelas på två flerbostadshus och fem parhus. Utöver det planeras för flera mindre parker och en ny angöringsgata i området.

Sockenplan som lokalt centrum

Förslaget kommer stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler boende. Projektet är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och kommer att bidra till Enskedevägens omvandling till stadsgata.

Samråd vintern 2018–2019

Detaljplanearbetet pågår sedan slutet av 2017. Samråd om planförslaget pågår 13 november 2018–11 januari 2019. Samrådsmöte genomförs den 27 november på Tekniska Nämndhuset, Flemingsgatan 4, Kungsholmen.

Markägare

Marken i planområdet ägs av Stockholms stad. Del av marken markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.

Bildgalleri

Illustrationsplan
Fågelperspektiv

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Malin Sandström

Projektledare, exploateringskontoret

Niclas Holmqvist

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad