dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Spångavägen

Eneby

Spångavägen är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Cykelstråket har inte tillräckligt hög standard och på delar av sträckan saknas cykelbanor helt. Staden vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister genom att bygga enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen. Samtidigt får nya träd längs sträckan bättre förutsättningar att växa med växtbäddar av biokol.

Projektfakta

Säkrare när cyklister slipper cykla på körbanan

På Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen finns det idag en enkelriktad cykelbana på ena sidan om vägen. På andra sidan saknas cykelbana på delar av sträckan och cyklisterna behöver cykla i körbanan för motorfordon. På vissa platser är dessutom sikten dålig på grund av ett bullerplank.

Enkelriktade cykelbanor och ökad trafiksäkerhet 

I enlighet med stadens cykelplan förbättrar Stockholms stad ett attraktivt regionalt cykelstråk genom att skapa sammanhängande enkelriktade cykelbanor längs Spångavägen. Genom att göra det enklare och säkrare kan fler välja att cykla här. Vi kommer också att sätta upp ny gatubelysning och tillgänglighetsanpassa ytor vid busshållplatserna på sydvästra sidan. Fordonstrafik kommer att ha samma framkomlighet som innan.

Det här gör vi för gående och cyklister mellan Enebyvägen och Enevägen:

  • På sydvästra sidan av Spångavägen breddar vi cykel- och gångbanan mellan Enebyvägen och Enevägen, så att det blir enkelriktade cykelbanor på båda sidor. Gångbanorna separeras tydligt från cykelbanorna genom en målad linje.
  • Vid cirkulationsplatsen Spångavägen-Styresman Sanders väg förbättrar vi cirkulationsplatsen och gör övergångsstället säkrare.

Nya träd med bättre förutsättningar att växa

Många träd längs med bullerplanket är just nu i dåligt skick. Därför kommer Stockholms stad att byta ut 25 träd och plantera nya på utspridda platser på sträckan mellan Enebyvägen och Enevägen. De nya träden får växtbäddar med stenkross och biokol, vilket ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. De nya växtbäddarna tar också hand om mycket dagvatten och avlastar därigenom dagvattenledningssystemet.

Påverkan i området under byggtiden

Bygget kan medföra störande buller när vi bygger om och breddar gång- och cykelbanan. Arbetet genomförs i etapper. Under byggtiden begränsas framkomligheten för gående och cyklister på den sydvästra sidan av vägen. Även fordon, kollektivtrafik, närboende och näringsidkare kan påverkas under vissa tidpunkter.

Byggstart sensommaren 2018

Byggstart var i slutet av augusti 2018. Vi beräknar att bygget kommer att pågå till tidig sommar 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad