dcsimg
Skissförslag på den utbyggda skolan. Bild: Cedervall arkitekter
Skissförslag på den utbyggda skolan. Bild: Cedervall arkitekter
Projekt Planerat

Planer för utbyggnad av Nybohovsskolan

Liljeholmen

Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholms stad planerar en stor utbyggnad av Nybohovsskolan. När skolan är klar kommer 900 elever i årskurserna F-9 att kunna gå där. Samråd om detaljplanen för utbyggnaden hålls våren 2018.

Projektfakta

Två nya skolbyggnader och en ny idrottssal planeras

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Stockholms stad planerar en stor utbyggnad av Nybohovsskolan. Idag går ca 175 elever i årskurserna F-6 på skolan. Efter utbyggnaden kommer den att ha plats för 900 elever i årskurserna F-9. 

SISAB har tillsammans med Cedervall arkitekter skissat två nya skolbyggnader som placeras mot Essingeleden. SISAB:s förslag omfattar också en ny förskolebyggnad och en idrottssal som placeras på en av de befintliga fotbollsplanerna. 

Dagens skolbyggnad är från 1962 och är grönklassad enligt Stadsmuseets klassificering. Det innebär att den har högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. De nya byggnaderna ska utformas med hänsyn till den befintliga byggnaden. 

Buller- och trafikfrågor är viktiga 

Eftersom skolan ligger nära Essingeleden kommer staden att ägna mycket arbete åt att minska bullret på skolgården så mycket som möjligt. De nya skolbyggnaderna är tänkta att placeras mot Essingeleden för att ge bullerskydd. Trafiken till och från skolan, både för gående, cyklister och bilister, är en annan viktig fråga i detaljplanearbetet. 

Preliminär tidplan 

  • Arbetet med detaljplanen startade i juni 2017
  • Samråd om detaljplanen: andra kvartalet 2018
  • Granskning av detaljplanen: fjärde kvartalet 2018
  • Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Maria Norstedt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad