dcsimg
Observatorielunden övre. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Projekt Pågående

Observatoriekullen förnyas

Vasastaden

Parken rustas upp och utvecklas i enlighet med ett framtaget förnyelseprogram. Delar av parken invigs i augusti 2018.

Projektfakta

Projektets slutmål är att rusta upp och förnya övre delen av Observatorielunden, den s.k. Observatoriekullen, för att kunna möta kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och attraktivitet. Fokus ligger på förbättrad belysning, få bort otrygga undanskymda hörn och samtidigt lyfta fram parkens kvalitéer, historia och Observatoriet. Gångvägssystemet ska förbättras och mindre platser för lek och vistelser ska tillskapas. Nya skulpturer planeras liksom förbättrade möjligheter att ta del av utsikten. Parkens entréer från Drottninggatan ska förtydligas och parkens vegetation föryngras och säkras för framtiden.

Observatoriekullen är den sista synliga resten av stockholmsåsen i innerstaden och har länge vårdats i stadsplaneringen. Den ingår i riksintressen Stockholm innerstad och är utpekad värdekärna av stadsmuseet. Idag är delar av parken hårt slitna och i behov av olika slags förbättringar för att klara ett ökat besökstryck och för att bli en tryggare och attraktivare miljö för vistelse, lek och promenader. Belysningen är på vissa ställen otillfredsställande och parken upplevs som otrygg då mörkret faller. Slänter och gräsmattor är i behov av renoveringar och öppnandet av en ny grundskola i direkt anslutning till parken medför behov av att anpassa ytor för ökad användning. Samtidigt är det av största vikt att kulturhistoriska värden tas till vara.

Planerde åtgärder

  • Förbättrade grässlänter och nya sittbara terrasser.
  • Nya träd.
  • En ny spännande, snurrande planetskulptur.
  • Utvecklade lekmiljöer.
  • Förstärkt belysning.
  • Förbättrade gångvägar och nya parkmöbler.
  • Upprustade utsiktsplatser.
  • Förnyad entré mot Drottninggatan.
  • Ny skyltning.

Tidplan

Genomförandet sker etappvis 2016-2019. Delar av parken invigs i augusti 2018.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet samt sammanställningar av medborgardialoger.

Informationsaffisch planerade åtgärder_april 2018

Program Observatorielundens övre del 

Sammanfattning synpunkter maj 2015

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad