dcsimg
Visionsbild som visar vyn mot syd. Illustration: Arkitektstudio Witte
Visionsbild som visar vyn mot syd. Illustration: Arkitektstudio Witte
Projekt Pågående

80 smålägenheter vid Sirapsvägen

Hökarängen

I planförslaget, Farsta 2:1 med mera vid Sirapsvägen, presenteras en långsmal lamell i 5 våningar med cirka 80 lägenheter. Förutom tillskott av bostäder kan bebyggelsen bidra till ökat stadsliv och ökad trygghet i centrala Hökarängen.

Projektfakta

Vad?

Huset planeras på bergsknallen mellan centrum och tunnelbanespåret. Entrén placeras i suterräng med ingång från Sirapsvägen. På så sätt skapas ett nytt entrétorg som hjälper till att befolka och belysa platsen under alla tider på dygnet. Gång- och cykelstråket längs med matbutiken Matdax baksida blir bättre upplyst och omhändertaget.

Planen tar allmän platsmark i anspråk för ny kvartersmark. Marken är svår att använda till annan byggnation på grund av den kuperade marken och den smala tomten. Den outnyttjade platsen ligger mellan matbutiken MatDax och tunnelbaneperrongen i Hökarängen. Platsen uppfattas i dag som en baksida till Hökarängens centrum, och den känslan förstärks i och med den stora parkeringsytan och matbutikens lastkaj som också ligger där.

Eftersom Hökarängens bebyggelse som helhet har ett kulturhistoriskt värde är en god gestaltning av den nya byggnaden viktig. Beläget i närheten står David Helldéns punkthus som är en karaktärsgivande byggnad i Hökarängen sedan stadsdelens uppförande. En viktigt knäckfråga är punkthuset i förhållande till den nya byggnaden.

När?

Granskning 9 november–12 december 2016.
Antogs 31 augusti 2017.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och detaljplanen vann laga kraft den 19 juni 2018.

Vem?

Planområdet omfattar del av Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 som båda ägs av Stockholms stad. En ny fastighet för bostadsändamål kommer att bildas. Den nya fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt för hyresrätter till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Vy mot syd som visar entrén och byggnadens entrébalkonger.
Vy mot syd som visar entrén och byggnadens entrébalkonger. Illustration: Arkitektstudion Witte
Vy mot norr visar hur byggnaden ser ut på natten. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy mot norr visar hur byggnaden ser ut på natten. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy från David Helldéns torg med centrumpunkthuset och mataffären i förgrunden och den nya byggnaden som står bakom. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy från David Helldéns torg med centrumpunkthuset och mataffären i förgrunden och den nya byggnaden som står bakom. Illustration: Arkitektstudio Witte

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad