dcsimg
Projekt Pågående

Tessinparkens norra del rustas upp

Gärdet

Tessinparkens norra del står inför en upprustning som påbörjas under 2017.

Projektfakta

Förstärkning av ekologisk spridningskorridor

Projektets huvudmål är att stärka den biologiska spridningszonen mellan Norra och Södra Djurgården samt att stärka den sociala hållbarheten i området genom att anordna odlingsmöjligheter för närboende. Ett samråd hölls på plats den 27 augusti 2016 och utifrån synpunkterna som kom in ska även gångvägar och belysning förbättras.

Ska förbättra den biologiska mångfalden

Tessinparken ingår i riksintresset Nationalstadsparken och har pekats ut som en viktig men känslig spridningskorridor för djur och växtarter mellan Norra och Södra Djurgården. Spridningskorridoren behöver förstärkas.

Byggnationen av Norra länken innebar en betydande påverkan på riksintresset Nationalstadsparken. Som kompensation för detta beslutade regeringen i sin höstbudget 2013 att avsätta medel för att bland annat stärka och utveckla den biologiska mångfalden inom Nationalstadsparken. Östermalms stadsdelsnämnd har fått ta del av dessa medel från länsstyrelsen för en samfinansiering i syfte att förbättra den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i Tessinparkens norra del.

Pågår 2017–2018

Ett program med förslag till hur spridningskorridoren kan förstärkas togs fram under 2016 och ritningsunderlag togs fram under vår och sommar 2017. Utförandet påbörjas under oktober 2017 och beräknas pågå under våren 2018.

Genomförs i samarbete med länsstyrelsen

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med länsstyrelsen.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad