dcsimg
visionsbild av hur den nya byggnaden kan se ut. Befintligt hus byggs på men en våning på båda sidor om mittpartiet
Visionsbild. Förslaget innebär en påbyggnad i en våning på båda sidor om mittpartiet. Illustration: Tengbom/Pop House
Projekt Planerat

Utvidgad museiverksamhet på Djurgården

Djurgården

Förslag att bygga på huset Linden på Djurgården med en våning samt att gräva ut källaren. Detta gör det möjligt att utveckla verksamheten för museet och hotellet intill. Förslaget berör främst fastigheten Konsthallen 15.

Projektfakta

Varsam påbyggnad på hus från 1880

Förslaget gäller fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården. På platsen finns idag två byggnader. Dels restaurangbyggnaden Linden från 1880, dels en sommarpaviljong uppförd 1928.

Båda byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum, vilket är den näst högsta klassen ur kulturmiljösynpunkt. 

Projektet förslår att restaurangbyggnaden byggs på med en våning på sidorna om mittpartiet samt att källaren grävs ut. I det fortsatta arbetet med planen ska det prövas om fastigheten även kan användas till museum, restaurang och utbildning. Påbyggnad ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden.

På fastigheten Konsthallen 2, intill det aktuella området, finns sedan 2013 ABBA The Museum med restaurang och Pop House Hotel. Förslaget gör det möjligt att utöka antalet rum i hotellet. 

I planarbetet ska också möjligheten att bygga ihop Konsthallen 15 med Konsthallen 2 prövas, samt möjligheten att skapa ytterligare källarplan som kan användas för fastighetens tänkta ändamål. Bland annat en utvidgning av museet intill.

Ökat folkliv under en större del av året 

Andelen som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor, är förhållandevis hög på Djurgården. Planförslaget bedöms ge ett ökat folkliv under en större del av året, vilket bedöms som positivt för den upplevda tryggheten.  

Enligt översiktsplanen ska området utvecklas vidare som nöjes- och lustpark. Användningen som föreslås för fastigheten Konsthallen 15 ligger i linje med de mål staden har för områdets utveckling. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 22 februari 2018
  • Samråd: fjärde kvartalet 2018
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2019

Markägare

Fastigheten ägs av Stockholms stad och är upplåten till Pop House Next Door AB genom ett tomträttsavtal. Pop House äger byggnaderna på fastigheten.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad