dcsimg
Cyklist i Stockholm

Trafik och vägar

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och att transportera varor byggas ut. Att bygga ut infrastrukturen för gång-, cykel-, väg- och spårtrafik är viktigt för att Stockholm ska fungera. Det gör Stockholms stad tillsammans med en rad andra aktörer, bland annat Stockholms läns landsting och Trafikverket.

I Stockholms stad prioriteras de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning. Grunden för stadens arbete beskrivs i en strategi för framkomlighet som beslutats av kommunfullmäktige: stockholm.se/trafiken

Lättare att välja cykeln

I takt med att vi blir fler stockholmare blir vi också fler trafikanter som ska samsas om samma yta i trafiken. Därför vill vi göra det enklare och säkrare för dig som cyklar och ge mer plats för alla cyklister.

Fram till år 2018 investerar vi drygt en miljard kronor på cykling för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja att ta cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.Vi både bygger ut och förbättrar befintlig infrastruktur men arbetar såklart också för att göra det enkelt att använda cykeln när staden växer och nya stadsdelar byggs.

Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen.
Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster)

Bättre godstrafik

I takt med att Stockholm växer så ökar också behovet av mer godstrafik. Vi är alla beroende av att varor kommer på plats, att avfall transporteras bort och att det går att ta sig fram ordentligt i Stockholmstrafiken. För att styra planeringen av stadens vägar, gator och offentliga rum så har staden tagit fram en framkomlighetsstrategi. Den innehåller flera inriktningsplaner, bland annat en plan som heter En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017. Den har till uppgift att ta fram aktiviteter som bidrar till att uppfylla Framkomlighetsstrategins mål. En ny plan, Handlingsplan för godstrafik, ligger just nu ute på remiss under perioden februari-maj 2018.

Vi för en aktiv dialog med privata och offentliga aktörer. Det är bara genom att arbeta tillsammans med andra aktörer som vi kan utveckla hållbara lösningar för godstrafik i Stockholm.

Andra trafikprojekt

Andra aktörer

Stockholm Parkering är en viktig aktör för förverkligandet av stadens framkomlighetsstrategi.
Pågående parkeringsprojekt

Stokholms läns landsting har det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i Stockholm. De ansvarar även för projekt som handlar om att bygga ut kollektivtrafiken. 
Aktuella projekt i kollektivtrafiken

Trafikverket ansvarar för bland annat byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar och en mängd projekt pågår i Stockholmsregionen. 
Projekt i Stockholms län

Uppdaterad