dcsimg

Stort engagemang för Årstaskogen

Logotyp för webbenkäten om Årstaskogen.

För att få mer kunskap om Årstaskogen inför det kommande bebyggelseprojektet gjorde staden en enkätundersökning i början av hösten 2017. Engagemanget var stort - totalt 3 365 personer svarade på enkäten. Majoriteten uppskattar Årstaskogen för naturen och möjligheten till lugn och ro och vill inte ha någon ny bebyggelse.

Ladda ner rapporten med sammanställningen av enkätsvaren och samtliga fritextsvar.

Sammanfattning av resultatet

Av de 3365 personer som svarade på enkäten bor knappt 80% i Årsta eller södra Hammarbyhamnen och 10% på Söder. De flesta besöker Årstaskogen för naturupplevelser, för att idrotta och motionera eller ta en promenad. Skogen används året om, något mindre på vintern.

De som svarade på enkäten markerade totalt 5135 favoritplatser på kartan över Årstaskogen. De fick sedan kryssa i vad de tycker är positivt med platsen. De flesta av favoritplatserna som markerats, 63%, är ställen som ger naturupplevelser, lugn och ro eller fin utsikt. Även platser för kultur- eller föreningsaktiviteter och platser som barn tycker om fick många markeringar.

På samma sätt som med favoritplatserna gick det att markera platser för förbättring på kartan. Totalt gjordes 868 sådana markeringar. Det som efterfrågas på dessa platser är fler bostäder (22%), mer naturupplevelser, lugn och ro eller fin utsikt (21%) eller möjlighet till sol och bad (13%).

Det som önskas mer av i Årstaskogen är naturupplevelser (66 %), lugn och ro (63 %), fina utsiktsplatser (35 %) och möjlighet till sol och bad (32 %).

Den avslutande frågan i enkäten handlade om vad den nya bebyggda miljön ska tillföra. Här önskar 52% naturupplevelser, 42% lugn och ro, 25% platser med utsikt och 24% fina parker. 21% svarade "Annat" och kunde specificera sina önskemål i fritext (957 fritextsvar lämnades). Här skriver en majoritet att de helst inte vill se någon ny bebyggelse överhuvudtaget.

Syftet med enkäten

Syftet med enkäten var att få kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av eventuell ny bebyggelse i Årstaskogen. Enkäten handlade om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda och den skog som kommer att finnas kvar. Enkäten var öppen under perioden 28 augusti - 24 september 2017.

Hur har staden informerat om enkäten?

Enkäten vände sig i första hand till boende och verksamheter nära Årstaskogen och till besökare från andra delar av Stockholm. Enkäten var dock öppen för alla. Information om enkäten skickades ut till 17 390 adresser (hushåll och verksamheter) i södra Stockholm. Annonser publicerades i Södermalmsnytt och i Tidningen Årsta/Enskede. Information har även funnits här på webben.

Nästa steg i arbetet

Enkätsvaren och andra utredningar som staden gör kommer att ligga till grund för ett förslag om att starta arbetet med detaljplaner för området. Beslut om förslaget fattas av den politiska ledningen i stadsbyggnadsnämnden, enligt den preliminära tidplanen våren 2018.

Läs mer om projektet.

Uppdaterad