dcsimg

Nya visionsbilder från östra Hagastaden

Visionsbild över östra Hagastaden. Illustration: White

Under 2018-2019 arbetar Stadsbyggnadskontoret fram ett förslag till detaljplan för östra Hagastaden – den delen som i väster börjar i höjd med Sankt Eriksgatan och sträcker sig över Tullhusplatsen till Wenner-Gren Center i öster. Samråd för detaljplanen planeras ske 2019.

I processen har staden låtit ta fram en visionsbild för östra Hagastaden. Notera att byggnaderna ännu inte är detaljplanerade och fastslagna, utan endast är markerade med volymer för att ge en idé om markanvändning och innehåll för de olika delarna.

I området närmast Wenner-Gren Center mot Brunnsviken, planeras för förskola, grundskola, gymnasium med skolgårdar, idrottshall, fotbollsplan,studentbostäder och vård- och omsorgsboende. I området vid slutet av Norra Stationsparken och upp mot Eugeniavägen planeras det för bostäder och kontor. Innehållet i kvarteren framgår av tidplan för kvartersutbyggnad – här.

Vid Tullhusen byggs ett centralt (park) torg – Tullhusplatsen. Platsens kulturhistoriska värde förstärks genom att husen får ett större utrymme och tillgänglighet. Här förbättras också kopplingen mellan stenstaden och Nationalstadsparken Hagaparken.

Visionsbild av Tullhusplatsen. Illustration: White

Om arbetet med detaljplanen

Pågående detaljplanearbete utgår från "Program för Östra delen av Hagastaden (Norrtull) DNR 2014-14026" som kan laddas ner från Bygg och plantjänsten (2016-08-30). Detaljplanearbetet startas formellt med en Startpromemoria som antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 18 april. Startpromemorian beskriver de bearbetningar och tillägg som utöver programmet föreslås ligga till grund fördetaljplanearbetet. Start-PM finns i bygg- och plantjänsten. En direktlänk till ärendet finns här.

För området har Exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisning för skola, förskola, idrottshall, vård- och omsorgsbostäder samt studentbostäder inom fastigheterna Stockholm Vasastaden 1:118 med flera och Solna Haga 3:6 till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Svenska Bostäder. Läs Exploateringsnämndens protokoll och Exploateringskontorets tjänsteutlåtande .

Fler visionsbilder finns på flickr.

För frågor, skicka e-post till hagastaden@stockholm.se så får du svar från någon av projektets kommunikatörer.

Uppdaterad