dcsimg

Samråd om nytt kvarter i Blackeberg centrum

Den nya gatans sträckning sett från sydväst. Tillbakadragen bebyggelse skapar ett öppnare gaturum och möjliggör för förgårdsmark. Husen är ljust sandfärgade med många fönster och balkonger. Källa: dinelljohansson AB.
Den nya gatans sträckning sett från sydväst. Källa: dinelljohansson AB.

Välkommen att lämna synpunkter på detaljplan för 130 nya lägenheter, ny vårdcentral, centrum och kontor längs Vinjevägen vid Blackebergs torg. Samrådet pågår 29 maj – 10 juli 2018.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för ny bebyggelse vid Vinjegatan intill Blackebergs torg och Blackebergs tunnelbanestation.

Genom att räta ut och förskjuta Vinjegatan i sydvästlig riktning skapas en möjlighet för ett nytt kvarter med cirka 130 bostäder, en ny vårdcentral samt förlängning av centrum och kontor. Största andelen lägenheter blir hyresrätter och ungefär 20% blir bostadsrätter. Kvarteret får varierade hushöjder från 5 till 9 våningar.

Placeringen av bebyggelsen ska stärka de stråk som finns i Blackeberg centrum och omgivande rekreationsområden och samtidigt öka upplevelsen av trygghet.

Den nya gatan som bildas vid Vinjegatan sydost om Blackebergs torg blir en förlängning av centrumet. I samband med att Vinjegatan förskjuts och rätas ut kommer gatan förbättras förgångtrafikanter.

Planområde

Planområdet är ca 6700 kvm och ligger intill Vinjegatan i Blackeberg. Planområdet omfattar fastigheten Norrmannen 11, del av fastigheten Grimsta 1:5, del av fastigheten Blackeberg 2:23 och del av fastigheten Närkingen 5.

Planområdets del som går in över Grimsta 1:5 omfattar delar av Vinjegatan med tillhörande grön remsa. I sydväst angränsar planområdet till en större markparkeringsyta som ligger inom fastigheten Blackeberg 2:23.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 maj – 10 juli 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen till öppet hus

Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus med presentation av förslaget tisdag 19 juni kl. 17 – 19, Fleminggatan 4. Stadsplanerare finns då på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Läs mer om projektet

Uppdaterad