dcsimg

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning gällande Masugnen 5 och 7 i Ulvsunda industriområde

Fastigheten Masugnen 5 och 7 omvandlas till blandad stad med 370 bostäder, lokaler förskola och park samt gångstråk.

Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade omvandlingen av industrifastigheterna Masugnen 5 och 7 inom Ulvsunda industriområde, som planeras byggas om till 370 bostäder med lokaler och en förskola i husets bottenvåning. Mellan 12 juni till 24 juli 2018 är det samråd och du kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och lämna synpunkter på den.

Stadsbyggnadsnämnden tog den 24 december 2017 ställning till redovisning av plansamråd och arbetet med detaljplanen kunde fortsätta. Stockholms stad har efter plansamrådet bedömt att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och beslutade att en miljöbedömning därför behövde göras. Planförslaget har nu kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning är att integrera miljöaspekter i planprocessen och de beslut som rör detaljplanen. Efter plansamrådet har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram.

Ta del av miljökonsekvensbeskrivningen

Mellan 12 juni till 24 juli 2018 kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen på stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Miljökonsekvensbeskrivningen visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Vill du ha utskrivna handlingar kan du beställa dem mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset genom besök eller över telefon 08-508 26 990.

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen

Du kan lämna dina synpunkter under samrådstiden, via e-post eller brev. Ange alltid ärendets diarienummer 2011-04316 när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 24 juli 2018.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Postadress:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange alltid ärendets diarienummer 2011-04316.

Läs mer om Kvarteret Masugnen 5 och 7

Uppdaterad