dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 48

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 48 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Helgarbeten

Helgen vecka 48, 1-2 dec, planeras rotering av pålar att utföras i schaktet nedanför Ryssgården. Lördag kl. 8-19 och söndag kl. 9-19. Arbetena kan komma att höras men är inte särskilt bullrande.

Helgen vecka 49, 8-9 dec, kommer relativt tysta arbeten att utföras inom sponterna i Katarinaschaktet. Det handlar om schaktning, muddring och ledningsarbeten.

Pålning och andra, tystare, grundläggningsarbeten kommer att pågå i Katarinaschaktet under helger vecka 47 till vecka 50.

Efter jul till och med vecka 5 kommer borrning av bult och betongarbeten att utföras helger i Katarinaschaktet, vilket kan orsaka en del buller.

Nattarbeten

Under vecka 48 kommer eventuellt lyft av balkar att börja utföras nattetid på ytan bakom den nya t-baneentrén. Arbetena bullrar inte nämnvärt men backsignaler och lastbilar kan komma att höras. Enligt plan kommer det första lyftet ske natten mot onsdag eller torsdag.

Bakom t-baneentrén kommer det att rivas.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, kommer man vecka 48 att börja såga betong och lyfta bort balkar. Sågningen utförs dagtid och balkarna kommer att lyftas nattetid, på tider då tunnelbanan inte går. Lyften är inte särskilt bullrande men backsirener och lastbilsmotorer kan komma att höras

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Vecka 2 (2019) kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för verksamheter i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Under gångbryggorna kommer marken att schaktas bort för att kunna förstärka konstruktionen mellan gatan och husen.

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter.

Katarinaschaktet

I Katarinaschaktet pågår spontarbeten tvärs över gropen. Inom kort kommer de att testa att vibrera ned spontplank, vilket är en snabb men högljudd metod. Om marken inte tillåter vibrering kommer spontrör att roteras ned i fortsättningen, vilket är en tystare men långsammare och dyrare spontmetod.

Arbetena med att spränga bort en mindre mängd berg under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset är nu klara.

Schakt och arkeologiarbeten utförs där den gamla bussterminalen låg. Cirka 40 gamla betongfundament som man kan se sticka upp ur marken ska knackas bort. Cirka 3-4 betongfundament om dagen hinner entreprenören med i nuvarande takt. Efter jul planeras borrning av pålar och spont att sätta igång på platsen. Då kommer tre maskiner arbeta parallellt för att borra de cirka 300 pålarna som ska ned i detta område.

Arkeologerna håller parallellt på att gräva fram fundamenten till en gammal valvbro. 

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Nu borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. När pålningen är klart kommer spontarbeten att pågå fram till jul.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet

Spont vid Guldfjärdsplan. Foto / Lennart Johansson

Munkbron

Vid Munkbrokajen pågår schaktningsarbeten för en ledningskulvert som kommer att lanseras i november eller december. Kulverten som byggts i två delar kommer under vecka 48 eller 49 att lanseras in från sjön. De två delarna håller på att bogseras från Danmark där de fabricerades i en torrdocka.

Vid Munkbrokajen, i höjd med Triewaldsgränd, borras pålar för att i framtiden kunna bredda kajen. De färdigborrade pålarna kommer inom kort även att stoppslås, vilket dånar en del.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad