dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 50

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 50 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Helgarbeten

Pålning och andra, tystare, grundläggningsarbeten kommer att pågå i Katarinaschaktet under helger vecka 47 till vecka 50.

Efter jul till och med vecka 5 kommer borrning av bult och betongarbeten att utföras helger i Katarinaschaktet, vilket kan orsaka en del buller.

Nattarbeten

Natten tisdag mot onsdag 12 december kommer lyft av balkar att utföras bakom den nya tunnelbaneentrén. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

Nattarbeten kommer utföras på Skeppsbrons södra ände 8-12 december. De mest bullrande arbetena kommer utföras natten 9-10 dec med asfaltsfräsning och natten 10-11 dec med asfaltering.

Trafikomläggning Skeppsbron/Slussplan

Den 9 december kommer förändringar, för framförallt busstrafiken, att börja gälla på Skeppsbron. Arbete med att utföra trafikförändringarna kommer att pågå nattetid 8-12 december.

Arbetsplatsområdet måste utökas vid Skeppsbrons södra ände/Slussplan vilket minskar ytan för trafik ytterligare. Gång- och cykelbanan längs husfasaderna kommer att smalnas av något, och på södra sidan är det fortsatt enkelriktad cykelbana. Det kommer att byggas ett tak över denna cykelbana då den ligger precis utanför arbetsområdet.

Skeppsbrons södra del, från cirkulationsplatsen i höjd med Tullgränd till Slussplan har sedan tidigare varit avstängd för biltrafik. Från den 9 december till den 20 juni 2019 blir den sträckan enkelriktad för bussar. Det innebär att endast södergående trafik tillåts efter cirkulationsplatsen. Trafik från Slussen mot Gamla stan hänvisas till Munkbroleden.

Busstrafiken leds om i Gamla Stan från och med 9 december.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, kommer man att börja såga betong och lyfta bort balkar. Sågningen utförs dagtid och balkarna kommer att lyftas nattetid, på tider då tunnelbanan inte går. Lyften är inte särskilt bullrande men backsirener och lastbilsmotorer kan komma att höras

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Vecka 2 (2019) kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för verksamheter i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Under bryggorna borras det för förstärkningsstag.

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Detta moment har blivit uppskjutet men beräknas starta inom någon vecka. Påverkade fastigheter kommer att bli meddelade personligen senast ett dygn innan borrningen startar.

I själva trappan demonteras betongbjälklag samt tegel och sanering av väggar invändigt pågår.

Nere på Stadsgården pågår borrning för förstärkning av berg samt iordningställande av arbetsytor.

Katarinaschaktet

Schakt-, gjutnings- och arkeologiarbeten utförs där den gamla bussterminalen låg. Cirka 40 gamla betongfundament som man kan se sticka upp ur marken ska knackas bort. Cirka 3-4 betongfundament om dagen hinner entreprenören med i nuvarande takt. Efter jul planeras borrning av pålar och spont att sätta igång på platsen. Då kommer tre maskiner arbeta parallellt för att borra de cirka 300 pålarna som ska ned i detta område.

Stoppslagning av pålar kommer att utföras stundtals under vecka 50.

Vid den nya tornkranen har en del av den nya bottenplattan gjutits och nu gjuts bland annat nya pelare.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Nu borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. När pålningen är klart kommer spontarbeten att pågå fram till jul.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. 

Munkbron

Vid Munkbrokajen, i höjd med Triewaldsgränd, borras pålar för att i framtiden kunna bredda kajen. De färdigborrade pålarna kommer inom kort även att stoppslås, vilket dånar en del.

Vid Munkbrokajen pågår schaktningsarbeten för en ledningskulvert som kommer att lanseras i november eller december.  Kulverten är uppdelad i två delar. De har nu kommit sjövägen hela vägen från Danmark, där den prefabricerats. Dessa är nu parkerade vid Söder Mälarstrand. Den första halvan av kulverten kommer inom kort att sänkas ned i vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan.


Ute vid Fjäderholmarna lossades kulvertarna från sina transportpråmar och flöt för egen maskin, med några flytpontoner som hjälp (de gröna på bilden).

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad