dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 51

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 51 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Helgarbeten

Pålning och andra, tystare, grundläggningsarbeten kommer att pågå i Katarinaschaktet under helger vecka 47 till vecka 50.

Efter jul till och med vecka 5 kommer borrning av bult och betongarbeten att utföras helger i Katarinaschaktet, vilket kan orsaka en del buller.

Nattarbeten

Natten mot onsdag 12 december gjordes det första lyftet av balkar bakom den nya tunnelbaneentrén. Den närmsta tiden framöver kommer det göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider). Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

Första blocket bakom tunnelbaneéntren lyftes upp natten mot 12 december.

Trafikomläggning Skeppsbron/Slussplan

Den 9 december började förändringar, för framförallt busstrafiken, att gälla på Skeppsbron. Mindre justeringar i skyltning och liknande kommer att göras den närmsta tiden.

Mer information om trafikförändringarna kan du läsa om här

Trafikförändringarna utfördes för att möjliggöra grundläggningsarbetena vid Slussplan. Inom kort kommer pålning att påbörjas precis söder om Slussplan. Först ska dock en del ledningar flyttas och håltagning utföras.

Bakom planket förbereds just nu ytan för pålningsarbeten.  Foto / Lennart Johansson

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbete med att riva bjälklaget. Sågning utförs dagtid och betong lyfts bort nattetid, på vardagsnätter då tunnelbanan inte går. Lyften är inte särskilt bullrande men backsirener och lastbilsmotorer kan komma att höras. Cirka 50 lyft kommer att göras i detta skede, och arbetena får bara pågå i ett par timmar per natt vilket innebär att detta moment tar lång tid.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Vecka 2 (2019) kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för verksamheter i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Under bryggorna borras det för förstärkningsstag.

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Detta moment har blivit uppskjutet. Nu beräknas arbetena starta i början av 2019, cirka vecka 2. Påverkade fastigheter kommer att bli meddelade senast ett dygn innan borrningen startar.

I själva trappan är demonteringen av betongbjälklagen samt tegel och saneringen av väggarna invändigt klart och man fortsätter med en smärre asbestsanering.

Nere på Stadsgården pågår borrning för förstärkning av berg samt iordningställande av arbetsytor.

Katarinaschaktet

Schakt-, gjutnings- och arkeologiarbeten utförs där den gamla bussterminalen låg. Cirka 40 gamla betongfundament som man kan se sticka upp ur marken ska knackas bort. Cirka 3-4 betongfundament om dagen hinner entreprenören med i nuvarande takt. Efter jul planeras borrning av pålar och spont att sätta igång på platsen. Då kommer tre maskiner arbeta parallellt för att borra de cirka 300 pålarna som ska ned i detta område.

Vecka 51 planeras gjutning och stoppslagning av pålar att utföras. Stoppslagning bullrar men utförs bara i korta perioder.

Nu är de arkeologiska utgrävningarna klara och tar paus för en tid framöver.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Nu borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. När pålningen är klart kommer spontarbeten att pågå fram till jul.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. 

Munkbron

Vid Munkbrokajen, i höjd med Triewaldsgränd, borras pålar för att i framtiden kunna bredda kajen. De färdigborrade pålarna kommer inom kort även att stoppslås, vilket dånar en del.

Vid Munkbrokajen pågår schaktningsarbeten för en ledningskulvert som kommer att lanseras i november eller december. Kulverten är uppdelad i två delar. De har nu kommit sjövägen hela vägen från Danmark, där den prefabricerats. Dessa är nu parkerade vid Söder Mälarstrand. Den första halvan av kulverten kommer inom kort att sänkas ned i vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan.


Sjökulverten står parkerad vid Söder Mälarstrand, en bit väster om Centralbron. Foto / Charlotte Bjurquist

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad