dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 3

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 3 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider) på ytan bakom den nya t-baneuppgången.

Helgarbeten

Vid Sjöbergsplan kommer det på lördag och eventuellt även söndag, 12-13 januari, att pågå pålning samt spontning. Dessa arbeten bullrar en del men är långt ifrån närmsta boende.

I schaktet nedanför Ryssgården (Katarinaschaktet) kommer pålar att gjutas under helgen 12-13 januari. Detta är icke bullrande arbeten.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Denna vecka har sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget startat och börjar märkas av för boende och verksamheter i området. Arbetena orsakar stomljud vid borrning samt vibrationer vid sprängning. Till en början kommer salvorna att hållas på en låg nivå för att se hur berget reagerar och hur vibrationerna sprids. När sprängarna lärt sig mer om berget och de kommit längre in kommer salvorna att bli större.

Varje vecka kommer du att kunna följa arbetets framdrift via uppdaterade kartor. Veckans karta visar var borriggen befinner sig just för tillfället.

Tryck på bilden för större format

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Katarinaschaktet

I februari kommer betongarbetena i Katarinaschaktet (Katarinavägen/Stadsgårdsleden) att växla upp. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussens konstruktioner börjar växa fram.

I slutet av januari, kommer borrning av pålar och spont att sätta igång. Tre maskiner kommer att arbeta parallellt för att borra de 343 pålarna som ska ned i detta område. Till en början är det bara en maskin men successivt kommer de andra maskinerna tas in. Detta grundläggningsarbete beräknas pågå till sommaren 2019. 

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Det utförs just nu en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen, söderut från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Detta moment har blivit uppskjutet. Nu beräknas arbetena starta i början av 2019, cirka vecka 5. Påverkade fastigheter kommer att bli meddelade senast ett dygn innan borrningen startar.

I själva trappan är demonteringen av betongbjälklagen samt tegel och saneringen av väggarna invändigt klart och man fortsätter med en smärre asbestsanering.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan pågår pålning och vid tunnelbanebron pågår spontningsarbeten. Nu borras cirka 20 pålar ned till ett djup om 60 meter, cirka en påle om dagen. 

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, ska nu ett stigschakt i betong byggas. Det görs etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Arbetena kommer att preliminärt att pågå till januari. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad