dcsimg

Samrådstiden för detaljplan vid Häradsdomaren avslutad

Kartvy över området, med planområdet markerat.
Föreslaget planområde markerat. Karta: Stockholms stad

Under perioden 13 november 2018 till 11 januari 2019 hölls samråd för detaljplanen kv. Häradsdomaren nära Sockenplan i Gamla Enskede. Tisdagen den 27 november hölls ett samrådsmöte. Väldigt många tog sig tid att ställa frågor och att lämna synpunkter på detaljplanen både på mötet och under hela samrådstiden.

Cirka 260 synpunkter på detaljplaneförslaget har lämnats in. Bland annat lyfts frågor som berör trafik, utformning och barnperspektivet. Stadsbyggnadskontoret tackar för inkomna synpunkter.

Projektgruppen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret går nu igenom alla synpunkter och gör en bedömning av vilka bearbetningar av detaljplanen som behöver göras samt vilka frågor som ska utredas ytterligare.

Förhoppningen är att redovisa en samrådsredogörelse med förslag till fortsatt inriktning för planarbetet för stadsbyggnadsnämnden under senvåren 2019.

Läs mer om Häradsdomaren

Uppdaterad