dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 6

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 6 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider) på ytan bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Fram till sommaren kommer grundläggningsarbeten att utföras på ytan där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Detta beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Under ett antal helger framöver kommer arbetena med en ny bodetablering på Stadsgårdsleden i höjd med Birkaterminalen att pågå. Arbetena är inte av bullrande karaktär, det handlar mest om lyft av balkar och bodar.

Kommande bodetablering längs med Stadsgårdsbranten. Vy från Birkaterminalen.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Sprängningsarbetena för bussterminalen i Katarinaberget pågår.

Första kvartalet 2019 kommer det bara att vara en tunnelfront, för att i kvartal 2 att växla upp till fler fronter och kraftigare borrmaskiner. Detta kommer innebära mer stomljud och fler sprängsalvor per dag. Tunnelsalvor kan komma att bli upp till tio sekunder långa och kan liknas vid ett smatterband. Till en början kommer salvorna att hållas på en låg nivå för att se hur berget reagerar och hur vibrationerna sprids. När sprängarna lärt sig mer om berget och de kommit längre in kommer salvorna att bli större/längre.

I parkeringshuset/skyddsrummet vid Katarinavägen pågår rivningen av betongkonstruktioner samt sanering. Det är förberedande arbeten till byggandet av bussterminalens huvudentré. En hydraulhammare kommer att användas för att riva betong nära mynningen på Katarinavägen vilket kommer att bullra en del. Dessa arbeten beräknas ta cirka 2 veckor och startar vecka 5. De mest bullrande delarna av dessa arbeten planeras starta vecka 6 eller 7 och beräknas ta cirka en vecka.

I mitten av februari planeras starten av sprängningsarbeten för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa.

Framdriftskarta för vecka 6

Klicka här för att se kartan i större format.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Ny bodetablering på Stadsgårdsleden

Längs berget på Stadsgårdsleden, i höjd med Birkaterminalen, kommer snart en bodetablering att börja byggas. Det handlar om 32 bodar som kommer att inhysa entreprenören Implenia som utför sprängningsarbetena i Katarinaberget. Stålställningen för bodarna börjar byggas vecka 5 och sedan tillkommer hiss, målning, brandskydd och inlastning av själva bodarna. Arbetena kommer att pågå i några månader, men det är tysta arbeten.

Katarinaschaktet

I Katarinaschaktet pågår spont- och pålningsarbeten på flera platser. Pålarna och spontrören roteras ned, vilket är en tystare metod än vibrering.

Stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. I februari kommer dessa betongarbeten i att växla upp. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussen börjar ta form. Cirka 1500 kubikmeter betong kommer att gjutas inom dessa grundläggningsarbeten som beräknas pågå till sommaren 2019. 

Den stora sponten som går tvärs över gropen har nu tömts på grundvatten och kommer strax att gjutas klart, sedan installeras vattenledningar. I en annan kulvert, den strax under McDonalds, pågår arbete med att skära till spont samt montage av stödjande stämp.

Under någon dag vecka 7 kommer stoppslagning av pålar att utföras nedanför Ryssgården. Detta moment bullrar en del men är inte långvarigt. Sedan gjuts dessa pålar.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Schaktningsarbeten pågår längs fasaden på husen och vid Lokattens trappa. Dessa arbeten beräknas blir klara inom cirka en vecka, sedan börjar nedmonteringen av de gamla konstruktionerna under gatan. Man har även grävt fram den gamla Glasbruksgatan som ersattes av Katarinavägen år 1911.

Det kommer att utföras en långhålsborrning 47 meter vågrätt under Katarinavägen från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Hålet borras i etapper, först en smalt hål, 75 mm, som sedan utökas i omgångar tills det är 450 mm i diameter. Dessa arbeten planeras att starta vecka 5 och beräknas pågå i cirka tre veckor. 

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten.

Den gamla kajlinjen rivs, så en del sågning och bilningsarbeten utförs också vid Skeppsbrons södra delar. Det spontas och schaktas även för ett stigschakt där ledningar kommer att dras.

Det har sedan en tid tillbaka spontats och schaktats för ett stigschakt på Skeppsbron i höjd med Södra Bankogränd, där ledningar kommer att dras. Nu har betonggjutningar och arbeten med hammarband i schaktet startat.

Slussplan

I arbetsområdet strax söder om Slussplan börjar man nu med pålningsarbeten. Det är ca 20 pålar som ska roteras ned i detta skede. Dessa pålar är kortare än de flesta andra pålar i området, cirka 8 meter, och kommer därmed att gå relativt fort att få ned. Cirka tre veckor beräknas det ta.

Förberedande arbeten inför kommande pålning. Foto / Lennart Johansson

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Spontningen som pågått vid Sjöbergsplan senaste tiden är nu klar, och form och gjutning för kulvert och tunnlar tar vid.

Kulverten från Danmark som vi tidigare nämnt har nu flyttats till Munkbron. På onsdag vecka 6 planeras kulverten flyttas till Sjöbergsplan där den kommer att ligga ovanför vattenytan i cirka en månad. Då kommer ett stigschakt, cirka 4 meter högt, att byggas på ena änden av kulverten. Sedan sänks den ned i vattnet och syns inte mer.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad