dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 10

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 10 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft under vardagsnätter (tågfria tider) på ytan bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Fram till sommaren kommer grundläggningsarbeten att utföras på ytan där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Detta beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Under ett antal helger framöver kommer arbetena med en ny bodetablering på Stadsgårdsleden i höjd med Birkaterminalen att pågå. Arbetena är inte av bullrande karaktär, det handlar mest om lyft av balkar och bodar.

Precis som under flera helger i februari kommer det även i mars pågå helgarbeten ute i vattnet mellan gamla stan och Södermalm. Arbetena pågår klockan 08 - 18.

I Katarinaschaktet kommer gjutnings- och armeringsarbeten att utföras helgen vecka 10 och 11 (2-3 & 9-10 mars). Dessa arbeten beräknas inte vara bullrande.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Sprängningsarbetena för bussterminalen i Katarinaberget pågår. Framdriften är cirka 20 meter per vecka.

Första kvartalet 2019 kommer det bara att vara en tunnelfront, för att i kvartal 2 att växla upp till fler fronter och kraftigare borrmaskiner. 

Framdriftskarta för vecka 10

Klicka här för att se kartan i större format.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

I parkeringshuset/skyddsrummet vid Katarinavägen pågår rivningen av betongkonstruktioner samt sanering. Det är förberedande arbeten till byggandet av bussterminalens huvudentré.Vecka 11 planeras bilningsarbeten att starta vid tunnelmynningen på Katarinavägen vilket kommer att bullra en del. Entreprenören kommer att hänga upp bullerdämpande mattor för att minska ljudnivån. Det kan även uppstå stomljud i närliggande fastigheter.

Katarinaschaktet

Stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. Då kommer stora delar av bottenplattan att gjutas och det kommer att bli mer tydligt hur nya Slussen börjar ta form. Cirka 1500 kubikmeter betong kommer att gjutas inom dessa arbeten.

Från och med februari/mars kommer gjutningsarbeten komma igång på flera platser nere i schaktet och man kommer tydligare börja se att nya Slussen nu formas.

På ytan där bussterminalen brukade ligga pågår borrning av pålar och spont. Tre maskiner kommer att arbeta parallellt för att borra de cirka 300 pålarna som ska ned i detta område. Detta grundläggningsarbete kommer att pågå även helger under perioden vecka 7 till 28. Arbetena bör inte störa några boende då de ligger långt från närmsta bostadshus.

Arbeten med att såga och skära till sponter pågår. Mest skär man sponten med gasolbrännare, vilket är en relativt tyst metod. Men på vissa delar av sponten, där viss brandrisk finns, använder man istället klingsåg. Klingsågning är en mycket mer bullrande metod. Det har blivit en del klingsågning under vecka 9 och kommer så även bli under vecka 10.


Under vecka 9 har det sågats spont, vilket har bullrat en del.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbete med att riva det gamla bjälklaget. Sågning utförs dagtid och betong/stålbalkar lyfts bort nattetid, på vardagsnätter då tunnelbanan inte går. Lyften är inte särskilt bullrande men backsirener och lastbilsmotorer kan komma att höras. 

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset har nu ersatts med gångbryggor. Just nu bilas en stödmur bort nära Lokattens trappa och det nyligen framschaktade bjälklaget längs husfasaderna har börjat rivas. Detta arbete kommer att pågå en period till.

Det utförs även en långhålsborrning under Katarinavägen från arbetsområdet vid Lokattens trappa. Borrningen av det första smalare hålet är nu klart. Nu påbörjas arbetet med att borra större hål, vilket är ett mer bullrande moment.

Spont och pålning vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron pågår förberedande arbeten för den nya huvudbron. Kajen breddas och grundläggning för brons landfäste utförs. Grundläggningsarbeten består främst av borrning och gjutning av pålar, stag och betongarbeten. Under vecka 10 kommer man använda en golvsåg vid Skeppsbron, vilket är en såg med väldigt stor klinga som kan vara ganska bullrande.

Slussplan

I arbetsområdet strax söder om Slussplan börjar man nu med pålningsarbeten. Det är ca 20 pålar som ska roteras ned i detta skede. Dessa pålar är kortare än de flesta andra pålar i området, cirka 8 meter, och kommer därmed att gå relativt fort att få ned. Enstaka pålar kvarstår att få ned, som sedan ska stoppslås.

Förberedande arbeten inför pålningen. Foto / Lennart Johansson

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Arbeten med att bygga en kulvert för ledningar vid Guldfjärdsplan/Sjöbergsplan pågår.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, byggs ett stigschakt i betong där ledningar kommer att läggas. Det gjuts etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad