dcsimg

Huvudförhandling om ersättning klar

Flygbild över landskap och sjö. Det är soligt och varmt.
Flygbild över Mälaren, nära Ekerö. Foto/Lennart Johansson

Mark- och miljödomstolen meddelar dom i målet om ersättning till de jordbrukare som kan komma att påverkas av Mälarens nya reglering.

Stockholms stad fick 2015 tillstånd för en ny reglering av Mälaren. Den nya regleringen, som tas i drift när ombyggnaden av Slussen är klar, kan få konsekvenser för jordbrukare i Mälardalen. Staden erbjuder ersättning men parterna är oense om ersättningens storlek. Mark- och miljödomstolen har nu den 14 mars 2019 meddelat att den beräkningsmodell som staden använt ger en rättvis och skälig ersättning för en skada som kan komma att uppstå till följd av den nya regleringen.

Mark- och miljööverdomstolen har i domskälen bland annat angett att den nya regleringen har reviderats ett antal gånger för att finna en optimal balans mellan de allmänna intressen som blir berörda av regleringen.

Den nya regleringen skyddar dricksvattnet, bebyggelsen, jordbruket och sjöfarten mot översvämningar och det görs ett hänsynstagande till naturmiljön i och runt Mälaren. Detta är en anpassning till dagens miljölagstiftning som inte fanns på 1940-talet när den tidigare regleringen kom till stånd.

Dagens reglering som togs fram på 1940-talet tar främst hänsyn till dricksvattnet, jordbruket, sjöfarten och bebyggelsen/infrastrukturen. Den nya regleringen tar även hänsyn till skyddsvärd naturmiljö, som ligger inom ramen för vad modern lagstiftning kräver. Detta innebär att vattnet tillåts stiga något på våren i samband med vårflod, för att sedan sjunka av mot sommaren.

Domen vinner laga kraft om den inte överklagas senast 3 veckor från domens datum, den 4 april 2019.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad