dcsimg
Flygbild över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.
över Årstafältet med nya planerade bostäder inritade.

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startar staden markarbetena för de första bostadskvarteren.

Om projektet

Årstafältet - en plats för möten

Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten: Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Vi hoppas att det ska locka människor med olika bakgrund, kultur, familjesituation och livsstil till stadsdelen.

Titta på Årstafältet i 3D

Nu kan du titta på 3D-vyer över de planerade bostadskvarteren och delar av parken på Årstafältet. Om du har 3D-glasögon får du ännu bättre djup i vyerna. Var medveten om att det som visas är skisser och att det kan bli förändringar. I de kvarter där vi inte har kommit så långt i planeringen visas bara volymer.

3D-vyer över Årstafältet

En levande stad med fina allmänna platser

På Årstafältet planerar vi att bygga 6 000 bostäder till 15 000 nya invånare. Staden har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv och fina allmänna platser. Den nya parken blir 30 hektar stor och kommer att innehålla aktiviteter och olika typer av grönska. Vi planerar för god kommunal service med bland annat förskolor för 1 800 barn, 3 grundskolor med tillhörande idrottshallar och en 11-spels fotbollsplan.

Pågående arbeten

I juni 2018 startar de första markarbetena på fältet. Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår. Har du frågor, kontakta byggledningen på 076-82 52 005.

Årstafältets olika etapper

Årstafältet planeras och byggs i olika etapper. Här hittar du information om de etapper där detaljplanerna har vunnit laga kraft eller där detaljplanearbetet pågår. Fler detaljplaner kommer att starta efterhand.

Nyheter

Bildgalleri

Flygfoto över park- och grönområde
I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbryggan, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter
Flygbild över parkområden kantat av hus.
Visionsbild Stadsdelsparken.
Flygfoto med grönområde och hus.
Flygbild över Årstafältet.
Bild på grönområde men vatten, människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild på parkbrygga.
Illustrationsplan över området.
Illustrationsplan över Årstafältet.

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Process och tidplan

Idé- & arkitekttävling 2007-2009

Beslut om utveckling av Årstafältet och genomförande av internationell arkitekttävling.

Utveckling av vinnande förslag 2010

Utveckling av det vinnande förslaget Arkipelag till ett planprogram och programsamråd våren 2010.

Planeringsfas 2011

Hösten 2011 påbörjades detaljplanarbetet för parken och den första etappen av ny bebyggelse. Ytterligare detaljplaner påbörjas sedan löpande för hela stadsdelen.

Första detaljplanerna vann laga kraft 2017

Kommunfullmäktige antog detaljplanerna för etapp 1 och parken i slutet av 2015. Efter en lång överklagandeprocess vann planerna laga kraft våren 2017.

Genomförande av markarbeten från 2018

Markarbeten för nya gator, ledningar, armatur osv. påbörjas sommaren 2018. Detta arbete förväntas pågå i ungefär två år innan de nya bostadskvarteren i den första etappen kan börja byggas.

Arbetena med parken startar 2018

Samtidigt som markarbetena startar sommaren 2018 kommer vi att börja arbeta med parken. Vi ska anlägga en ny dagvattendamm, förbättra runt Valla å och skapa nya aktivitetsytor. Tanken är att en stor del av parken ska vara klar när de första bostäderna är klara för inflyttning.

Inflyttningen startar tidigast 2021

De nya bostadskvarteren tar ungefär två år att bygga. Det innebär att den första inflyttningen blir tidigast 2021. Därefter sker kontinuerlig inflyttning i området vartefter husen blir färdigställda.

Hela Årstafältet färdigbyggt 2030

Årstafältet planeras och byggs i flera etapper. Byggtakten blir ungefär 500 bostäder per år. Hela nya Årstafältet beräknas vara färdigbyggt 2030.

Flytta hit

Du som är intresserad av en hyresrätt på Årstafältet kan redan nu vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling. bostad.stockholm.se

Hur försäljning av bostadsrätter och äganderätter går till kommer byggföretagen själva att informera om via sina webbsidor. I listan över byggaktörer nedan framgår vilka som bygger bostadsrätter respektive hyresrätter.

Projektet har inte utsett byggaktörer i alla etapper ännu, det sker successivt under projektets gång. För närvarande är samtliga byggaktörer i de tre första bebyggelseetapperna och några i etapperna 4, 5 och 6 utsedda. Totalt blir det nio etapper.

Byggaktörer i etapp 1

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (hyresrätter)
 • Einar Mattsson Projekt AB (hyresrätter)
 • Byggnadsfirman Erik Wallin AB (bostadsrätter)
 • Byggnads AB Abacus (bostadsrätter)
 • Järntorget Bostad AB (bostadsrätter)
 • Maxera Bostad AB (bostadsrätter)
 • Ikano Bostad AB (bostadsrätter)
 • HSB Bostad AB (bostadsrätter)
 • HSB Stockholm (hyresrätter)
 • Veidekke Bostad AB (bostadsrätter)

Byggaktörer i etapp 2

 • Stadsutveckling i Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB (bostadsrätter)
 • Midroc Property Development AB (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder (hyresrätter)
 • ICA Fastigheter AB (bostadsrätter)
 • Småa AB (bostadsrätter)
 • Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Stockholm parkering (bygger parkeringsgarage)

Byggaktörer i etapp 3

 • Svenska Hus i Stockholm AB (hyresrätter)
 • Olov Lindgren AB (hyresrätter)
 • Fortis Fastigheter AB (hyresrätter)

Byggaktörer i etapp 4

 • Botrygg (bostadsrätter)
 • AB Stockholmshem (hyresrätter)
 • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB (bostadsrätter)
 • Wästbygg Projektutveckling AB (bostadsrätter)

Byggaktörer i etapp 5

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)

Byggaktörer i etapp 6

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder (hyresrätter)

Dialog och samråd

Genomförd dialog

 • Samråd om bebyggelseetapp 3, sommaren 2017, öppet hus 12-13 juni.
 • Granskning av detaljplan för bebyggelseetapp 2 södra, sommaren 2017.
 • Samråd om bebyggelseetapp 2, hösten 2015, öppet hus 3 september.
 • Granskning av detaljplan för bebyggelseetapp 1, våren 2015.
 • Samråd om miljökonsekvenserna för programmet för Årstafältet, parken och den första bebyggelseetappen, 18 oktober – 28 november 2013
 • Samrådsmöte första bebyggelseetappen, 16 januari 2013
 • Samråd första bebyggelseetappen pågick 11 december 2012 – 12 februari 2013
 • Samråd för parken, september – oktober 2012
 • Samrådsmöte för parken i Årsta, 2012
 • Samrådsmöte för parken i Östberga 18 september 2012
 • Byggherremöte, februari 2011
 • Informationsmöte om Årstafältet, i Årsta och i Östberga, november 2010
 • Barnens Årstafält, uppföljningsmöte, april 2010
 • Öppet hus med Årstastråket, mars 2010
 • Open Space dialogmöte, februari 2010
 • Open Space dialogmöte, september 2009
 • Ungdomsdialog, maj–juni 2009
 • Öppet informationsmöte, mars 2009
 • Barnens Årstafält, 2008
 • Boendeenkät till 750 hushåll, 2008
 • Hearing inför tävlingen, november 2007

Film om dagvatten

Se en film om hur det så kallade dagvattnet kan användas på Årstafältet. I filmen berättar vi om hur vi kan använda de stora dammarna, som ska anläggas på fältet, för att samla dagvattnet. Det är bra både för människor, djur och miljö.

filmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad