dcsimg
Bilden visar de fem delområdena som staden kommer att planera mer detaljerat. Först ut är Hagsätra centrum/Ormkärr. Skiss: Tovatt
Bilden visar de fem delområdena som staden kommer att planera mer detaljerat. Först ut är Hagsätra centrum/Ormkärr. Skiss: Tovatt

Fokus Hagsätra-Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med ungefär 3 000 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och bättre offentliga miljöer

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga ca 3000 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är de offentliga miljöerna där människor möts extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Hagsätra och Rågsved delas in i fem fokusområden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har området delats in i fem så kallade fokusområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Älvsjöbadet, Hagsätra centrum/Ormkärr, Hagsätravägen, Rågsvedsvägen och Bjursätragatan. Först ut är Hagsätra centrum och Ormkärr.

Staden har tagit fram en skiss med förslag på var den nya bebyggelsen i Hagsätra och Rågsved skulle kunna ligga. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar osv. kommer att utredas vidare under detaljplanearbetet. Det kommer att ges flera tillfällen att tycka till om detaljplanerna.

Titta på skissförslaget.

Ta del av de utredningar som gjorts i projektet.

När vi utvecklar Hagsätra och Rågsved ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen - områden som ska bli naturreservat framöver.

Preliminär tidplan

  • Hösten 2017: Dialog och fortsatt arbete med utredningar
  • Hösten 2018: Arbetet med detaljplaner inom fokusområdet Hagsätra centrum och Ormkärr startar.
  • Våren 2019: Samråd om detaljplanerna inom Hagsätra centrum och Ormkärr.
  • 2020-2021: Byggstart

Arbetet med övriga fokusområden kommer att ske i etapper. Vår målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt fokusområde per år: Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och sist Älvsjöbadet.

Genomförd dialog

Öppet hus på Hagsätra torg, oktober 2017

Den 7 oktober 2017 oktober bjöd staden in till öppet hus om om planerna för Hagsätra och Rågsved. Ungefär 200 personer kom och tittade på skisserna för den nya bebyggelsen och diskuterade och ställde frågor till tjänstepersonerna på plats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på skisserna på en pappersenkät eller via e-post.

Här kan du ladda ner de affischer vi visade upp i utställningen:

Dialogträffar hösten 2017

Under hösten 2017 har vi haft träffar i mindre grupper med boende i Hagsätra och Rågsved för att prata mer ingående om planerna för området. Vi har bland annat träffat pensionärsföreningarna PRO och SPF, föräldrar och personal på öppna förskolan i Rågsved, ungdomar på fritidsgården i Hagsätra och mellanstadieelever på Hagsätraskolan.

Webbenkät, november 2016-januari 2017

Under november 2016-januari 2017 genomförde staden en digital enkät, Bästa Platsen, om Hagsätra och Rågsved. Vi fick in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om idag, vilka platser som kan förbättras i framtiden och var de kan tänka sig ny bebyggelse.

Läs sammanställningen av enkätresultatet.

Titta på de favoritplatser och "förbättraplatser" som de boende har markerat i enkäten Bästa Platsen.

Detaljplaner

Våren 2017 startade arbetet med två detaljplaner inom ramen för projektet Hagsätra-Rågsved. Fler detaljplaner kommer att påbörjas framöver. Här listas de som har påbörjats hittills.

Markanvisningar

700 bostäder och en kyrka i västra Hagsätra

Hösten 2018 kommer staden att påbörja arbetet med en stor detaljplan för ett område i västra Hagsätra. Detaljplanen omfattar ca 700 lägenheter (både bostadsrätter och hyresrätter), en kyrka, en förskola och utveckling av centrum.

Ikano Bostad AB, som är tomträttsinnehavare i området,fick redan i december 2017 en markanvisning för ca 310 lägenheter. Staden kommer att besluta om ytterligare markanvisningar till två andra byggaktörer i höst.

70 lägenheter intill Rågdalen

I november 2017 beslutade staden om markanvisning till Ikano Bostad AB för ca 70 hyresrättslägenheter på Bjursätragatan nära Rågdalen. En tidigare butik på tomten brann ner 2016 och tomträttshavaren Ikano och staden vill nu bygga bostäder på platsen. Arbetet med detaljplanen kommer att starta ca 2021.

Nyheter

Kontakt

Helena Wessberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad