dcsimg

Pågående arbeten

Rivning av plåtgasklockan, Gasklocka 4, pågår. Arbetet beräknas bli klart i mars/april 2018 och därefter ska markreningsarbeten utföras under april-oktober 2018. Husbyggnation kan starta tidigast senhösten 2018.

Rivningsarbetena genomförs i tvåskift. Under dagtid kan det komma att bullra mellan kl 7-19 och på helger mellan kl 9-17. Se film som visar rivningen

Gasklockans konstruktion har medfört att marken är förorenad av tjära. Markrening behöver därför genomföras för att skapa en god miljö i området.

Förorenade massor kommer att schaktas och sorteras för att sedan transporteras till en masshanteringsyta i Frihamnen samt till externa mottagningsanläggningar för jordmassor. Entreprenadarbetena kommer även att omfatta rivning av grundkonstruktioner, rengöring av bergytor, fyllningsarbeten och vattenrening.

I samband med schaktarbeten och hantering av förorenade massor kan lukt av tjära förekomma lokalt i området. Tjäran har en karakteristisk doft som kan lukta starkt även om inga hälsovådliga halter av föroreningar finns i luften. Kontroll av lukt och föroreningshalter i luft kommer att kontrolleras dagligen inom arbetsområdet. Mer om markreningsarbetet

I Gasverket pågår arbeten med schakt, spont och mur i samband med breddning av Gasverksvägen från Rådjursvägen till den nybyggda skolan längs med Idrottsplatsen. Arbetena pågår fram till augusti 2018.

Stomarbeten pågår för den nya idrottshallen och Bobergsskolan. Arbetena med att bygga förskola påbörjas i april 2018. Arbetena planeras bli klara inför skolstarten hösten 2019.

Sanerings- och rivningsarbeten planeras påbörjas för Hus 9, Spårvägsmuseet, i slutet av februrai 2018. Därefter sker stomkomplettering och installationsarbeten. Spårvägsmuseet planeras att öppnas våren 2020.

Klätterverket håller på att slutföra takarbeten och ska påbörja stomkomplettering och installationsarbeten. Klätterverket planera att öppnas senhösten 2018.

Finplaneringsarbeten längs med Gasverksvägens nedre del vid Bobergsgatan kommer att påbörjas under våren. Det återstår också arbeten med att beklä muren med granit som har byggts för att stärka slänten nedanför Gasklocka 3. Mer om Gasverket

Byggnationen av en öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken pågår. Bron är en stålbro och i slutet av mars 2018 planeras broklaffen att monteras. Bron planeras bli klar under juni 2018.

Hästhagsparken och området nedanför bergslänten i Hjorthagsparken är finplanerad med gång- och cykelväg, gräsytor, fuktstråk och planteringar. Under våren 2018 kommer återstående planteringar att utföras och sju statyer av konstnären Kirsten Ortwed att monteras. Alla gräsytor kommer att vara instängslade fram till cirka juli 2018 för att möjliggöra en bra etablering.

En ny bro ska byggas över Värtabanan och ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Den nya bron ligger ungefär i samma läge som den befintliga bron och kommer att byggas i två etapper. När den första etappen byggs går trafiken kvar på den gamla bron och när etapp två byggs flyttas trafiken till den nybyggda brohalvan. Den nya bron kommer ha gångbana på vardera sida och en dubbelriktad cykelbana på västra sidan. Byggstart skedde i januari 2018 och bron planeras bli färdigställt under juni 2019.

I etapp Brofästet pågår husproduktion och under våren påbörjas finplanering och byggnation av parken mellan etapp Norra 2 och Brofästet. Husproduktion och finplanering planeras att färdigställas under 2019.

I etapp Jackproppen pågår schaktningsarbeten längs med Trollhättevägen för framtida parkstråk och för att möjliggöra ledningsdragning till park och lekpark. Sprängningar utförs mellan kl 9-15 vardagar och arbetena beräknas pågå till slutet av mars 2018.

Byggarbetsplatsen är avspärrat då det finns risk för personskador. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen.

Mer om pågående arbeten i området

Uppdaterad