dcsimg

Pågående arbeten

Hästhagsparken och området nedanför bergslänten i Hjorthagsparken finplaneras med gång- och cykelväg, gräsytor, fuktstråk och planteringar. I parken blir det sju statyer av konstnären Kirsten Ortwed. Arbetet pågår fram till årsskiftet och planteringar kommer utföras under våren 2018. Här kan du ladda ner program för uppdaterade delar i Hjorthagsparken. Utformningen kan komma att ändras.

Körvägar och gångytor intill kvarteret Björnlandet finplaneras under samma period. Mer information och illustration finns under pågående arbeten i Hjorthagen för etapp Västra.

Gasverkets busshållplats i norrgående riktning kommer byggas i sitt slutliga läge utmed kvarteret Björnlandet under hösten 2017. Öppning av den nya busshållplatsen planeras bli klart till slutet av året.

Byggnationen av en öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken har påbörjats. Under hösten och vintern kommer arbeten med spontning, pålning och betongarbeten för brons landfästen att pågå. Bron planeras vara klar under juni 2018.

Arbeten med schakt, spont och mur pågår i samband med breddning av Gasverksvägen längs med idrottsplatsen och Rådjursstigen. Arbetena pågår fram till december 2017. Efter årsskiftet börjar asfaltläggning och belysningsarbeten. Sprängningar kommer också att ske för byggnation av den nya idrottshallen. Grundläggningsarbeten utförs för byggnation av den nya skolan. Läs mer om Gasverket

Det pågår saneringsarbeten i plåtgasklockan, Gasklocka 4 och i början på oktober kan rivningsarbeten påbörja. Husbyggnation kan tidigast starta hösten 2018. Läs mer om rivningsarbetena

I den västra delen av etapp Brofästet har husproduktion startat och vid årsskiftet beräknas resterande del påbörjas. Husproduktionen beräknas bli färdigställt cirka 2019. Läs mer om Brofästet

Uppdaterad