dcsimg

Pågående arbeten

Här samlas praktisk information om pågående stadsutvecklingsarbeten i Norra Djurgårdsstaden, med tyngdpunkt på sådan verksamhet som sannolikt kommer att påverka boende och företag i området. Tillfälligt avstängda och/eller omdirigerade vägar, sprängningar, arbeten som kan orsaka buller eller lukt.

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

1. Sprängningsarbeten i Jackproppen

Med start den 11 februari 2019 genomför Erik Wallin sprängningsarbeten i kvarteret Jackproppen, Älvkarleövägen 28. Arbetet kommer ske på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00 och planeras att pågå under fyra månader.

Läs mer om pågående arbete i Jackproppen

2. Gasverksvägen stängs från Rådjursstigen till Ropsten

Den 18 februari stängdes Gasverksvägen av, sträckan från Rådjursstigen till Ropsten. Samtidigt öppnades vägen upp för biltrafik i riktning mot gasklockorna.

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om. Arbetena startade  februari 2019 och pågår till mars 2020. Sprängningsarbeten startar under mars 2019. Inför arbetet kommer Nitro Consult att göra en riskinventering, besiktningar samt placera ut vibrationsmätare på fastigheter inom riskområdet.

Läs mer om pågående arbete på Gasverksvägen

3. Rivningssarbeten vid kv Starkströmmen

Mer information inom kort.

4. Finplanering och parkbygge i Brofästet

Husproduktion pågår i etappen. Under vintern 2019 påbörjas finplanering och byggnation av parken mellan Drevergatan och Labradorvägen.

Läs mer om arbeten i Brofästet

5. Gasverket

Arbeten pågår för Bobergsskolan, idrottshall och förskola, Klätterverket och Systembolaget. Dessutom genomförs saneringsarbeten och ledningsomläggning i delar av Gasverket. Områdetär avspärrat.

Läs mer om arbeten i Gasverket

6. Bro över Värtabanan

En ny bro byggs över Värtabanan och ska ersätta den befintliga bron vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Under byggnationen är framkomligheten begränsad för fordonstrafik med växelvis trafikföring med skyttelsignaler. Gång- och cykeltrafikanter har en gemensam gång-och cykelbana och vi ber om extra hänsyn eftersom utrymmet är smalt.

Ny bro över Värtabanan

Pågående arbeten i Värtahamnen1. Hamnpirsvägen binds ihop med Hangövägen

Arbete pågår med att binda ihop Hamn­pirsvägen med Hangövägen där hamn­bassängen delvis fyllts igen. När arbetet är klart planerar SL att trafikera vägen med buss 76 och med hållplats precis utanför Värtaterminalen. Redan med sommartidtabellen i juni ska bussen stanna vid terminalen, men då trafikera en tillfällig bussgata som går runt ­hamnbassängen. Den nya vägsträckan kommer att vara färdig under våren 2020.

Läs mer om arbetet med Hamnpirsvägen

2. Bearbetning och mellanlagring av krossmaterial

För att spara in transporter till och från området krossas, ­sorteras och mellanlagras massor som ska återanvändas inom Norra Djurgårds­staden. 100% av allt berg återvinns och används för att fylla upp nya vägar, byggnader, parker och torg. Krossning av materialet sker 1–2 gånger om året beroende på hur mycket material som samlats in. Under 2019 pågår krossning från mars till maj. Om det behövs tillkommer en period från november 2019 till mars 2020.

Åtgärder för tystare krossning

Tillstånd för krossning inhämtas från miljö­förvaltningen som fastställer bullerkrav. Vi mäter kontinuerligt bullerkällor för att stämma av mot kraven. Staden deltar även i ett forskningsprojekt som utvecklar metoder för att minska störande buller från krossning. Arbetsplatsen planeras med stöd av ­projektet och utformas till exempel med containers som buller­skärmar. Anläggningen består av en kross och sikt. Dessa kläs in med gummi för att ytterligare dämpa buller.

Läs mer om mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen

3. Masslogistikcenter

Verksamheten i masslogistikcentret har startat. Här hanterar Stockholms stad schaktmassor från stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Schaktmassor är en viktig resurs när staden byggs ut och genom att sortera och återanvända massorna lokalt minskar antalet transporter. Dessutom kan utsläppen av klimatgaser halveras.

Läs mer om masslogistikcenter här

Kommande arbeten

Bobergsgatan

Arbetena i första etappen för Bobergsgatan är avslutade i form av belagd arbetsgata och trafiken leds genom Bobergsgatan via en tillfällig sträckning vid Husarstigen och ut i cirkulationsplatsen vid Ropsten.

Nästa etapp av Bobergsgatan utförs med en belagd arbetsgata i ett permanent läge sista biten ner mot Ropsten. Arbetena beräknas påbörjas under vintern 2019. Läs mer

Plårgasklockan, Gasklocka 4

Markreningsarbetena började under juni 2018 och blev klara december 2018. Byggaktörens tillträde och förberedande markarbeten kan tidigast påbörjas sommaren 2019. Läs mer om tidigare arbeten

Om störningsinformation

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden. På den här sidan publicerar vi sådan information när den blir tillgänglig.

Buller

Information till de kringboende ska alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer om buller från byggarbetsplatser. Klicka på plustecknet längre ner på sidan som gäller för bygg.

Arbetsplatsområde = farligt område

Vår arbetsplats är inhägnad och avspärrad. Vi ber dig och dina barn att respektera detta och inte gå in innanför avspärrningen. Det finns stor risk för personskador.

Uppdaterad