dcsimg

Resultat 2017

Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden utgår från fem strategier för hållbar stadsutveckling som beslutats av kommunfullmäktige 2017 – Levande stad, Tillgänglig och nära, Resurshushållning och klimatansvar, Låt naturen göra jobbet och Engagemang och inflytande. Strategierna ska säkerställa att området utvecklas över tid på ett hållbart sätt.

Levande stad

De offentliga rummen, som gator, parker och torg, är viktiga mötesplatser. En variation av platser planeras, såväl intensiva och folktäta stråk som lugna och stillsamma miljöer. Rummen bildar ett nät som kopplar samman såväl inom som med närliggande områden vilket gynnar trygghet och jämlikhet.

När pusslet för stadsstrukturen läggs byggs fysiska barriärer bort och stråk där människor kan röra sig skapas. Områdets unika karaktärer och planerade målpunkter i naturligt bra lägen lockar fler än de som bor i området till platsen. Genom att eftersträva en blandning av bostäder, kontor, handel och offentlig service i kombination med genomtänkta allmänna platser skapas förutsättningar för liv mellan husen.

Nyckeltal 2017
 • 45 procent bostadsrätter och 55 procent hyresrätter.
 • Boende har flyttat in i 2525 bostäder.
 • 33 kvadratmeter friyta per lägenhet
 • Funktionsblandning: 12 procent lokalyta
 • 3,9 km vattenlinje blir tillgänglig för allmänheten
 • 91 procent känner sig nöjda med tryggheten i Norra Djurgårdsstaden jämfört med 71 procent i genomsnitt för Stockholms stad

Tillgängligt och nära

Grundläggande för trafikplaneringen i Norra Djurgårdsstaden är implementeringen av trafikhierarkin. Genom att det är nära till service i närområdet, och att området är tydligt kopplat till en sammanhängande stadsväv, blir det lättare att gå eller cykla. På så vis kan mer hållbara resmönster skapas och området upplevs som tryggare och mer tillgänglig.

Nyckeltal 2017
 • Totalt är 426 barn inskrivna i 7 förskolor
 • 2,1 cykelplatser per lägenhet finns på kvartersmark och 0,15 per lägenhet på allmän platsmark
 • 0,46 bilparkeringsplatser per lägenhet på kvartersmark och 0,1 per lägenhet på allmän platsmark
 • 27 bilpoolsplatser vilket är 10 procent av totala antalet parkeringar i gata.
 • Var sjunde parkeringsplats på kvartersmark i Norra 2 är en elladdningsplats och var tionde parkeringsplats är en elladdningsplats på allmän platsmark.
 • Genom samlastning via BLC har 1760 färre transporter kört inom området under 2017. Samlastningseffekten är 60 procent.

Resurshushållning och klimatansvar

Den byggda miljön ska hålla över tid vilket ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet. Material, vatten och energi är resurser som ska hushållas med, till exempel genom att skapa kretslopp där så är möjligt. Genom användningen av giftfria material minskar påverkan på människa och miljö. För att området ska kunna bli fossilbränslefritt gynnas produktion och användning av förnybar energi.

Nyckeltal 2017
 • Energiprestanda ligger drygt 40 procent lägre än gällande BBR-krav
 • 100 procent av fastigheterna är anslutna till sopsug och 100 procent av köken har avfallskvarn
 • Mängd restavfall 2017, 215 kg/lägenhet/år, jämfört med 2015, 242 kg/lägenhet/år.
 • 22 procent av ytan är hittills sanerad, vilket motsvarar 40 fotbollsplaner.
 • 28 procent massor har återanvänts 2017

Låt naturen göra jobbet

Vatten och grönstrukturen utformas i planeringen av Norra Djurgårdsstaden så att den bidrar med viktiga ekosystemtjänster, som exempelvis skydd mot översvämningar, reglering av temperaturen, rekreation, ökad biologisk mångfald och stärkta spridningssamband för viktiga arter. Parker, kvartersgårdar och andra ytor skapar tillsammans en grönstruktur som bidrar till en mer resilient stadsdel.

Nyckeltal 2017
 • 100 procent av lägenheterna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter
 • 5,5 hektar park har byggts. Fördelat på 2500 lägenheter ger det 22 kvadratmeter/lägenhet.
 • Totalt 447 nyplanterade träd och 25 trädsorter
 • Gröna tak motsvarar 2 fotbollsplaner
 • Gröna gårdar motsvarar 4 fotbollsplaner
 • Parker med mera motsvarar 7 fotbollsplaner

Engagemang och inflytande

Den hållbara staden kan bara skapas genom samverkan mellan boende och näringsliv, stadens förvaltningar och bolag, fastighetsägare, akademi och andra intressenter. Parterna involveras och bjuds in till dialog för att tillsammans forma och förvalta Norra Djurgårdsstaden.

Forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar till att lösa komplexa utmaningar, arbeta över organisationsgränser och utveckla hållbara och innovativa lösningar. Projekten bidrar också till ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan sakområdena. Erfarenheter sprids på så sätt vidare till andra projekt.

Nyckeltal 2017
 • 800 personer besökte Pop-Up Återbruk i Norra Djurgårdsstaden och 1500 saker gick till återbruk. Totalt i Stockholm har 3000 besökt Pop-Up Återbruk och 4200 saker gått till återbruk.
 • 236 inlägg publicerade på Facebook
 • Den digitala dialogen i Värtahamnen engagerade 750 deltagare och ett 100-tal förslag kom in
 • Hållplatsen, en mötesplats för barn, har under året lockat 750 deltagare, varav 600 barn
 • 5400 besökare från 60 länder. Sedan 2010 har 27000 personer besökt Norra Djurgårdsstaden som del av en delegation.
 • 350 personer har deltagit i ett kompetensseminarium under 2017. Sedan starten har cirka 1100 personer deltagit.
 • Vårmarknaden lockade 3000 besökare.
 • 5500 personer har sedan 2013 deltagit på BLC:s introduktionsmöten.

Uppdaterad