dcsimg

Resultat 2017

Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden utgår från fem strategier för hållbar stadsutveckling som beslutats av kommunfullmäktige 2017 – Levande stad, Tillgänglig och nära, Resurshushållning och klimatansvar, Låt naturen göra jobbet och Engagemang och inflytande. Strategierna ska säkerställa att området utvecklas över tid på ett hållbart sätt. Rapporteringen baseras på Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4, nivå Core.

Levande stad

De offentliga rummen, som gator, parker och torg, är viktiga mötesplatser. En variation av platser planeras, såväl intensiva och folktäta stråk som lugna och stillsamma miljöer. Rummen bildar ett nät som kopplar samman såväl inom som med närliggande områden vilket gynnar trygghet och jämlikhet.

När pusslet för stadsstrukturen läggs byggs fysiska barriärer bort och stråk där människor kan röra sig skapas. Områdets unika karaktärer och planerade målpunkter i naturligt bra lägen lockar fler än de som bor i området till platsen. Genom att eftersträva en blandning av bostäder, kontor, handel och offentlig service i kombination med genomtänkta allmänna platser skapas förutsättningar för liv mellan husen.

Tillgängligt och nära

Grundläggande för trafikplaneringen i Norra Djurgårdsstaden är implementeringen av trafikhierarkin. Genom att det är nära till service i närområdet, och att området är tydligt kopplat till en sammanhängande stadsväv, blir det lättare att gå eller cykla. På så vis kan mer hållbara resmönster skapas och området upplevs som tryggare och mer tillgänglig.

Resurshushållning och klimatansvar

Den byggda miljön ska hålla över tid vilket ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet. Material, vatten och energi är resurser som ska hushållas med, till exempel genom att skapa kretslopp där så är möjligt. Genom användningen av giftfria material minskar påverkan på människa och miljö. För att området ska kunna bli fossilbränslefritt gynnas produktion och användning av förnybar energi.

 

Låt naturen göra jobbet

Vatten och grönstrukturen utformas i planeringen av Norra Djurgårdsstaden så att den bidrar med viktiga ekosystemtjänster, som exempelvis skydd mot översvämningar, reglering av temperaturen, rekreation, ökad biologisk mångfald och stärkta spridningssamband för viktiga arter. Parker, kvartersgårdar och andra ytor skapar tillsammans en grönstruktur som bidrar till en mer resilient stadsdel.

 

Engagemang och inflytande

Den hållbara staden kan bara skapas genom samverkan mellan boende och näringsliv, stadens förvaltningar och bolag, fastighetsägare, akademi och andra intressenter. Parterna involveras och bjuds in till dialog för att tillsammans forma och förvalta Norra Djurgårdsstaden.

Forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar till att lösa komplexa utmaningar, arbeta över organisationsgränser och utveckla hållbara och innovativa lösningar. Projekten bidrar också till ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan sakområdena. Erfarenheter sprids på så sätt vidare till andra projekt.

Uppdaterad