dcsimg

Resultatuppföljning 2017

Etapp Västra. Bild: Exploateringskontoret

Uppföljningsrapporten är en bilaga till hållbarhetsredovinsingen och redovisar resultaten från uppföljningen av de krav som ställs på byggaktörer och stadens egna arbeten. Rapporten är uppdelad i en del för byggaktörer, sidorna 38–55, och en för allmän platsmark, sidorna 56–70. Kraven utgår ifrån hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden och omfattar en redovisning av resultat för energi, grönytefaktor, avfall, transporter, material och innemiljö.

Om Stockholms stads uppföljning

Staden ställer krav vid planering och produktion av byggnader och allmän platsmark i Norra Djurgårdsstaden. Kraven samlas i ett handlingsprogram och staden har utvecklat ett arbetssätt för att styra, leda och kvalitetssäkra kraven i planering, byggnation och förvaltning. Kraven är styrande och följs upp regelbundet. Eventuella avsteg måste motiveras.

Generellt sker uppföljning vid flera tillfällen: programhandling, systemhandling, bygghandling, relationshandling och efter två år i drift. Uppföljningen görs i nära dialog med byggaktörerna, stadens projektörer och entreprenader och uppgifterna granskas av staden. Avvikelsehantering sker enligt stadens rutiner och för att underlätta uppföljningen av byggaktörerna används ett webbaserat verktyg.

Resultat byggaktörer

Norra Djurgårdsstaden utvecklas och byggs etappvis, från delområdet Hjorthagen till Värtahamnen och slutligen till Loudden. Markanvisningar sker via direktanvisning eller via tävlingar och marken antingen säljs eller så överlåts den till tomträtt. Handlingsprogrammet som samlar alla krav är en bilaga i markanvisningsavtalet och i överenskommelse om exploatering. Kraven är bindande. Handlingsprogrammet omfattar krav på energiprestanda, dagvattenhantering och grönstruktur, avfallshantering, transporter, innemiljö och materialval.

En första uppföljning av byggaktörer görs när parallella uppdrag utförs. Kraven följs upp i samtliga skeden, från programhandling till två år efter inflytt, medan detaljeringsgraden varierar.

Ladda ner rapporten här: Uppföljningsrapport 2017 (pdf)

  • Byggaktörernas resultat redovisas på sidorna 38–55.
  • Mål och måluppfyllelse redovisas i dokumentet Måluppfyllelse 2017 (pdf)
  • GRI-index redovisas på 72–74

 

Uppföljningen innebär att vi gör vårt yttersta för att utvärdera vårt arbete och leva upp till de höga kraven. Den nära dialogen med staden bidrar också till att öka engagemanget hos alla i projektet.

Tina Wiséen, miljösamordnare,
Besqab, Ellevio och Niam

Resultat allmän platsmark

Exploateringskontoret ansvarar för att planera och bygga gator, torg och parker. Detta sker i nära samverkan med de förvaltningar och bolag som ansvarar för drift och underhåll. Norra Djurgårdsstaden utvecklas och byggs etappvis. För närvarande är 11 entreprenader i olika skeden på gång i olika etapper.

Handlingsprogrammet för allmän plats omfattar krav på klimatanpassning, energi- och kretsloppsystem, transporter och materialval. För att skapa goda förutsättningar för byggaktörerna att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen identifieras i tidiga skeden centrala principer för bland annat transporter som integreras i planeringenav stadsstrukturen.

Handlingsprogrammets generella krav omformuleras under projekteringen till preciserade krav i förfrågningsunderlaget. För att säkerställa att kraven uppfylls görs kontinuerlig uppföljning under projekteringsskedet samt regelbundna miljöronder under byggproduktione och enstaka revisioner av entreprenader.

Ladda ner rapporten här: Uppföljningsrapport 2017 (pdf)

  • Resultaten för allmän platsmark redovisas på sidan 56–69
  • Mål och måluppfyllelse redovisas i dokumentet Måluppfyllelse 2017 (pdf)
  • GRI-index redovisas på 72–74

Foto: Helena Wahlman

Uppdaterad