dcsimg

Vårt sätt att arbeta

Kommunfullmäktige beslutade om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprofilering 2009, då även vision och mål togs fram. Visionen och målen har reviderats och finns sammanfattade i det reviderade styrdokumentet, Program för hållbar stadsutveckling för Norra Djurgårdsstaden, som antogs i kommunfullmäktige 2017.

Fem strategier ligger till grund för arbetet. Levande stad fokuserar på hur den fysiska miljön främjar en levande och attraktiv stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden där effektiva långsiktiga lösningar bidrar till resurshushållning och klimatansvar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur grönska kan bidra till en robust och behaglig miljö samtidigt som den fyller flera andra funktioner. Engagemang och inflytande stimulerar motivation och förankring på platsen.

Ladda ner: Program för hållbar stadsutveckling (pdf)
Tabell över mål och resultat av arbetet: Måluppfyllelse 2017 (pdf)

Stockholms stad äger marken

Stockholms stad är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige sätter mål för stadens verksamheter och ledamöterna utses genom allmänna val. Viktiga styrdokument för hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden beslutas i kommunfullmäktige. Exploateringskontoret projektleder Norra Djurgårdsstaden i tätt samarbete med andra förvaltningar där stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen kan nämnas särskilt. Utvecklingen finansieras genom försäljning av mark eller tomträttsavgälder.

Intressenter

En kontinuerlig dialog förs med boende, medarbetare, byggaktörer, politiker, forskare, kommuner och myndigheter. Dialogen ligger till grund för vilka aspekter av hållbarhetsarbetet som redovisas i hållbarhetsredovisningen.

Idéer och synpunkter fångas upp genom medarbetar- och boendeenkät, samrådsmöten, forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU), besöksverksamheten samt förvaltnings- och bolagsövergripande fokusgrupper. Frågor som bland annat är av stort intresse handlar om arbetsprocesser, hur hållbarhets- och bostadsmålen uppfylls och vilka tekniska lösningar som finns eller kommer att skapas i området.

Samverkan en grundförutsättning

En av grundförutsättningarna för vårt arbete är den breda politiska förankringen och ambitionen att Stockholm ska fortsätta vara ledande inom hållbar stadsutveckling. Projektorganisationen är förvaltningsöverskridande. Hållbarhetsorganisationen bygger på fokusgrupper med experter från stadens förvaltningar och bolag, vilket skapar ett gemensamt ansvar och underlättar att erfarenheter sprids. Fokusgruppernas uppgift är att bryta ner målen till bindande krav samt identifiera behov av utredningar och FoU-projekt. Staden ställer krav vid projektering, produktion och förvaltning av byggnader, men också på stadens egna arbeten. Ett arbetssätt har utvecklats för att styra, leda och kvalitetssäkra kraven. Kraven följs upp, utvärderas och återkopplas, se uppföljningsrapporten. Kunskap utvecklas kontinuerligt och relevanta parter involveras i arbetet. Detta möjliggör dialog, kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring.

Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell

Kunskap ger resultat

Kraven för den som bygger i Norra Djurgårdsstaden är höga och därför erbjuds ett kompetensprogram, en seminarieserie för byggaktörer med markanvisning och stadens projektmedarbetare som planerar och bygger allmän platsmark. Kompetensprogrammet behandlar olika teman och bidrar till att utveckla kunskap och förståelse för hållbar stadsutveckling. Forum för hållbara lösningar är en återkommande minimässa där byggaktörer och teknikleverantörer möts för att knyta kontakter och utveckla affärer. Leverantörer får möjlighet att visa innovativa lösningar för så väl produkter som tjänster. Inga forum för hållbara lösningar har genomförts under 2017, men de kommer att återupptas under 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning genomförs årligen. Arbetsbelastningen är den största utmaningen och en handlingsplan har tagits fram. Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen följs upp och utvärderas regelbundet. Läs mer på sidan 67 i uppföljningsrapporten.

Ta del av årets resultat: Resultat 2017
Ladda ner: uppföljningsrapporten 2017
Ladda ner: hela hållbarhetsredovisningen 2017

 

I Stockholms stad är vi duktiga på att jobba med enskilda sakfrågor. Den stora utmaningen är att koppla ihop 'stuprör' med 'hängrännor'. Att samverka och arbeta sektorsöverskridande kräver nya arbetsmetoder och ett öppet sinne. Vi lär av varandra, plockar russinen ur kakan och överför kunskap till andra projekt.

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg,
Stockholms stads exploateringskontor

Hållbarhetsarbetet

Uppdaterad