dcsimg

Södra Solvallastaden, Bällsta

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. Vid Solvalla arena pågår ett programarbete för att skapa nya bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

Projektfakta

Varför?

Solvalla är markerat som en del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan. Här är en tät stadsbebyggelse tänkt att växa fram som en del av ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg.

Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för bostäder, sporthallar och verksamhetslokaler. I direkt anslutning till området kommer Landstingets trafikförvaltning att bygga en hållplats för Tvärbanans Kistagren. Bussar går längs Bällstavägen mot Blackeberg och Sundbyberg. Ett utbyggt pendelstråk för cykel planeras längs Ulvsundavägen.

Vad?

Programmet för Solvallastaden innebär preliminärt cirka 2000 bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler. Den nya stadsdelen ska utformas som en tätt sammankopplad och varierad stad med Solvallaskogen och arenan som identitetsskapande element. Den ska vara en hållbar social och aktiv stadsdel som är väl avvägd i sin helhet och som uppmuntrar till utomhusvistelse.

Vem?

Stockholms travsällskap och Stockholms stad. (Beslut om byggnation av Tvärbanans Kistagren har fattats av Landstingets trafikförvaltning.)

När?

Programsamråd pågick 8 december 2015 – 26 januari 2016.
De skriftliga synpunkter som inkommit redovisades i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i september 2017. Då godkändes även programmet för Solvallastaden.

Programmet redovisar utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner.

Utbyggnaden planeras ske etappvis.

Relaterade länkar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Projekt

Bildgalleri

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad