dcsimg
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter

Bromstensstaden

Bromstens industriområde ligger i stadsdelen Bromsten i nordvästra delen av Stockholm. Här planeras för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med närheten till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden planeras Bromstens industriområde att utvecklas till Bromstensstaden. Byggnationen inom Bromstensstadens första etapp påbörjas i oktober 2018.

Projekt i området

Stadsutvecklingsområdet

Centralt läge nära kommunikationer och service

Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. Översiktsplanen bekräftar betydelsen av att utveckla området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm, genom att skapa en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter och service och tillgänglighet till parker.

Läget är strategiskt mitt i en region där flera stora och spännande projekt är på gång. Närheten till kollektivtrafik är redan idag utmärkt med några minuters gångavstånd till pendeltåg, ett flertal busslinjer och med närhet till Spånga centrums serviceutbud.

För Bromstens industriområde anges specifikt att området ska utvecklas till tät och blandad stadsbebyggelse och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar.

Tät och integrerad blandstad

Stadsbyggnadsnämnden antog i oktober 2008 ett program för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde, som har målsättningen att skapa en tät och integrerad blandstad.

När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.

Huvuddelen av området planeras bebyggas med bostäder, ordnade som flerbostadshus i slutna kvarter runt gemensamma gröna gårdar. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar, med ett antal högre torn i en 10 våningsskala längs med Skogsängsvägen.

Spångaån ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Årummet sträcker sig i hela stadsdelens längd från entréplatsen vid Mjölnarstigen ända till idrottsplatsen i sydöst. Centralt i området planeras den så kallade Stora parken, som är det gemensamma vardagsrummet för vistelse, med lekplats och gräsytor. I nordväst skapas även ett litet torg. Befintliga gator förlängs in i området samt kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen. Parkering kommer huvudsakligen ske i garage under bostadsbebyggelsen och parkering kommer att finnas längs gatorna.

Planområdet gränsar i sydväst till Mälarbanan. Trafikverket bygger ut järnvägen med ytterligare två spår till totalt fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Flera byggaktörer

Stockholms stad tillsammans med Skanska, HSB, Ikano Bostad, Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), Fastpartner/Slättö och JM AB.

Tidplan

Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20:e november 2008. Bromstensstaden etapp 1 - kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016.

Markarbeten för områdets första etapp - Kvarteret Tora med flera påbörjades under oktober 2018.

Planarbete gällande Bromstensstaden etapp 2 - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 startade i mars 2015. Planen godkändes vis stadsbyggnadsnämndens möte 11 oktober 2018. Planen är överlämnad till Kommunfullmäktige för antagande.

Eftersom majoriteten av marken ägs av privata fastighetsägare kommer en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Byggnationen kommer ske etappvis och pågå under flera år.

Programmet

De här principerna har varit vägledande i arbetet med Bromsten

  • Mer än ett bostadsområde. I framtiden ska människor kunna bo i området, men även arbeta, idrotta, handla, och träffas i parker och på restauranger eller caféer. Området ska bygga vidare på den fina småstadsmiljö som finns i Spånga centrum, fast i en modern form. Området ska bli en förstad till Stockholm - inte en förort.
  • Anpassa förslaget till lång utbyggnadstid och många intressenter. Området ska kunna byggas ut under en lång tidsperiod och planeringen ska ta hänsyn till det spridda markägandet. Det betyder att förslaget måste tillåta att delar av utbyggnaden kan genomföras oberoende av andra.
  • Utnyttja områdets förutsättningar. Bromstens industriområde har mycket bra kollektivtrafik och god tillgång till service av olika slag. För att många människor ska kunna utnyttja dessa ska exploateringsnivån vara relativt hög. Den nya stadsdelen ska ansluta till resten av Bromsten på ett sådant sätt att det ska vara naturligt att gå eller cykla genom området på väg till Spånga station och centrum.
  • Ett bra område att växa upp i. Området ska erbjuda en säker och stimulerande miljö för både barn och ungdomar.
  • Mer av gröna och blå inslag. Flera nya parker ska byggas och nya grönsamband skapas. Stråket längs Spångaån ska utvecklas till en vacker park, där människor gärna vistas och känner sig trygga.

Läs hela programmet för Bromstenstaden

Bromstens IP

Karta där det framgår hur Bromstens Idrottsplats är tänkt att disponeras

I planarbetet för Bromstensstaden etapp 2 (kvarteren Gustav 1 och Gunhild 4, 5, 7 m. fl.) planeras en ny skola samt fotbollsplan med konstgräs där Bromstens Ip är idag. Här följer en sammanställning av de beslut som tagits.

2006

2006 påbörjades ”Programmet för Bromstens industriområde” med syfte att utveckla Bromstens industriområde till bostadsområde -Bromstensstaden.

I programmet föreslogs att hela Bromstens IP skulle bebyggas med en skola mot Duvbovägen och med bostäder mot ån. Under samrådet på programmet inkom synpunkter mot den föreslagna markanvändningen dels av idrottsklubben, Bromstens IK som använder idrottsplatsen, men även från idrottsnämnden som anser att en 11-spelsplan ska finnas i området. Ett reviderat förslag togs fram med en upprustad 11-spelsplan med konstgräs mot Bällsta/Spångaån och med en skola mot Duvbovägen.

2009

2009-03-18 godkändes programmet i kommunfullmäktige och blev därmed en gemensam målsättning för stadens förvaltningar. Planarbeten påbörjades men på grund av marknadsläget för bostäder och svåra mark/grundförhållanden drog processen ut på tiden.

2012

Idrottsförvaltningen vill tidigarelägga utbyggnaden av konstgräsplanen och beslut om investering tas 2012-11-20 i idrottsnämnden. Vid samma tidpunkt meddelar utbildningsförvaltningen utifrån de befolkningsprognoser som för tidpunkten var aktuella att en ny skola i Bromsten inte behövs.

2014

2014 anläggs en ny konstgräsplan mot Duvbovägen.

2016

Detaljplanen för etapp 1 (Kvarteret Tora m fl, diarienummer 2008-19226) vann laga kraft 2016 och innehåller cirka 650 bostäder, upprustning av Bällstaån/Spångaån, en ny stadspark och en förskola.

Detaljplanen för etapp 2 (Kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7) startades 2015 och inför starten beslutas att utöka antalet bostäder på grund av bostadsbehovet och det centrala läget nära kapacitetsstark kollektivtrafik. Etapp 2 föreslås innehålla cirka 1000 bostäder, verksamheter i bottenvåningarna och en förskola. Under samrådet 2016 inkom synpunkter som starkt pekade på behovet av att i nuläget planera för en skola med cirka 900 elever i Bromsten. I SAMS, som är ett förvaltningsövergripande arbete inom staden där skolplaneringen har samordnats med planeringen för bostäder och den ökade befolkningsprognosen, har behovet av antal skolor i hela staden kartlagts. Utbildningsförvaltningen ser därmed behov av ytterligare en till två skolor i ett större närområde kring Bromsten/Spånga. Planer för utbyggnader av befintliga skolor utreds och ny skola planeras inom programmet för Spångadalen (Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436)

2017

Efter samrådet reviderades planförslaget för Bromstensstaden etapp 2 med utgångspunkt i att en skola för 900 elever ska möjliggöras på Bromstens IP mot Duvbovägen enligt programmet för Bromstens industriområde. I samarbete med idrottsförvaltningen tas ett åtgärdspaket fram. Åtgärdspaketet innebär att nuvarande 11-spelsplan med konstgräs kommer att flyttas till den södra delen av Bromstens IP och att en ny fullstor idrottshall byggs, på det område där det i dag finns en 11-spels plan med naturgräs. Som kompensation för bortfallet av naturgräsplanen planeras Solhems bollplan att bli konstgräsplan.

2018

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens IP ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2.

Detaljplan för Bromstensstaden etapp 2 planeras tas upp i Stadsbyggnadsnämnden 11 oktober 2018 för beslut om godkännande av planen.

Frågor och svar

Här kan du ta del av de mest vanliga frågorna.

Bildgalleri

Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost. ÅWL Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost. Lindberg Stenberg Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst. Lindberg Stenberg Arkitekter
Skogsängsvägen mot sydost
Skogsängsvägen mot sydost.

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Planerings- och gestaltningsfrågor - Etapp 2, kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa programarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Uppdaterad