dcsimg
Flygvy över Östberga och Årstafältet med den föreslagna bebyggelsen inlagd. Bild: SWMS arkitektur
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.

Stadsutvecklingsområde Östberga

Staden föreslår cirka 2 500 nya bostäder, nya förskolor och bättre kopplingar till stadsdelarna runtomkring. Samrådet om programmet för Östberga stadsutvecklingsområde hölls sommaren 2017. Programmet antas av stadsbyggnadsnämnden våren 2019 preliminärt.

Om stadsutvecklingsområdet

2 500 nya bostäder i Östberga

Staden har tagit fram ett övergripande program för utvecklingen av Östberga. I programmet föreslås ca 2 500 nya bostäder, förskolor, parker och stråk. Fler människor som flyttar in skapar mer liv och rörelse och större trygghet i området. Det ger också ett större underlag för service och ökade möjligheter att satsa på kollektivtrafiken.

Programmet var på samråd sommaren 2017. Efter samrådet har staden sammanställt de synpunkter som kom in, analyserat vilka eventuella ändringar som behöver göras och gjort kompletterande utredningar. Det omarbetade programmet ska godkännas av stadsbyggnadsnämnden, preliminärt våren 2019.

Östberga vävs ihop med andra stadsdelar

Staden har som mål att Östberga ska bli en del av en sammanhållen stad. Programmet innehåller därför förslag för att koppla ihop Östberga med intilliggande stadsdelar. Ett exempel är att vi föreslår ny bebyggelse i Östberga som vävs ihop med de nya kvarteren på Årstafältet. Ett annat är att Östberga och Liseberg knyts ihop genom att grönområdet i dalgången utvecklas och får aktiviteter som lockar besökare från båda stadsdelarna.

Nya offentliga rum

Staden satsar mycket på nya eller förbättrade offentliga rum och mötesplatser för Östbergaborna. Vi föreslår till exempel utveckling av två nya promenadstråk genom centrum, nya lek- och aktivitetsplatser i Kvarnbacksskogen och en upprustning av Stamparken.

Flera aktörer samverkar

Programmet för Östberga tas fram av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Kontoren har nära samarbete med stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm och Samverkan Östberga. Samverkan Östberga är ett samverkansprojekt mellan staden, Omsorgsborgen och polisen som jobbar för utveckling av Östberga. Läs mer om Samverkan Östbergas arbete.

Tidplan för programmet

  • Programsamråd: 7 juni - 25 augusti 2017
  • Samrådsmöte/öppet hus: 12 och 13 juni 2017
  • Samrådssammanställning redovisas för och programmet godkänns av stadsbyggnadsnämnden: våren 2019 (preliminärt)

Detaljplaner och markanvisningar

Östberga centrum

Parallellt med det övergripande programarbetet pågår detaljplanearbete. I Östberga centrum planeras studentbostäder, en ny förskola på tomten där den nedbrunna förskolan låg och en ny verksamhetslokal i parkleken Backen (kvarteren Årsta 1:1 och Familjen 2). Läs mer om Östberga centrum.

Östberga norra

Våren 2017 påbörjade staden tillsammans med Svenska Bostäder planeringen av ca 220 lägenheter i norra Östberga inom konceptet Stockholmshusen. På grund av markförhållandena har det visat sig svårt att bygga Stockholmshus på den här platsen. Tanken är att staden istället ska utreda om det går att bygga Stockholmshus på Årstafältet. Under tiden staden och Svenska Bostäder utreder vilken bebyggelse som skulle kunna passa i norra Östberga har detaljplanearbetet pausat tillfälligt. Förhoppningen är att arbetet ska återtas vintern/våren 2019 när programmet för hela Östberga har godkänts.

I februari 2018 fick tre byggaktörer markanvisningar i ett område i nordvästra Östberga, nära Åbyvägen och Liseberg: Byggvesta för 105 bostadsrätter, Einar Mattsson för 135 hyresrätter och Sveafastigheter Bostad för 125 hyresrätter. Sveafastigheters markanvisning omfattar även två förskolor med totalt 10 avdelningar. Detaljplanearbetet för det här området kommer att påbörjas samtidigt som arbetet med norra Östberga, vintern/våren 2019.

Bildgalleri

Bilden visar en strukturplan över Östberga med ny bebyggelse och nya gångstråk. SWMS arkitektur.
Strukturplan för Östberga: Här syns de nya bostadskvarteren och nya gång- och grönstråk. Illustration: SWMS arkitektur.
Flygvy över Östberga och Årstafältet med den föreslagna bebyggelsen inlagd. Bild: SWMS arkitektur
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.
Bilden visar en illustrationsplan över Östberga med ny bebyggelse och nya grönområden markerade. SWMS arkitektur.
Illustrationsplan över Östberga: Bilden ger en översikt över den nya bebyggelsen och grönområdena. SWMS arkitektur.
Bilden visar en karta över Östberga med stadsutvecklingsområdet markerat.
Inom det rödmarkerade området pågår ett större utvecklingsarbete med nya bostäder och gångstråk.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Stockholms stadsbyggnadsprocess

Uppdaterad