dcsimg

Tyngdpunkt Farsta

I planerna för Farsta konkretiserar staden hur området kan utvecklas till en tyngdpunkt – en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen.

Farsta utpekad tyngdpunkt

Stockholm växer – här ska vi bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det innebär att staden ska få 31 procent fler bostäder jämfört med idag.

I Översiktsplan för Stockholm utpekas Farsta som en tyngdpunkt vilket innebär att rollen som ett betydande centrum i Söderort ska förstärkas. Det stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig stad med täta och innehållsrika stadsdelar även i ytterstaden. 

Programmet konkretiserar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt  en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8000 bostäder. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur.


Förslaget utgår från fyra strategier:
 Utveckla Farsta centrum

På de stora parkeringsytorna runt centrum planeras för bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna delas in i tre kvarter med olika karaktär. Parkering till centrum kommer finnas i garage under jord. En ny bussterminal föreslås utmed Larsbodavägen. Detta ger utrymme för att omvandla Kroppaplan till ett välkomnande entrétorg. Nya parker och torg i anslutning till den nya bebyggelsen kompletterar Farsta torg med nya typer av mötesplatser.

 Skapa urbana stråk

Ny bebyggelse placeras utmed Farstas huvudvägar. Vägarna omvandlas till gator där samtliga trafikslag samsas i samma gaturum och som inbjuder till promenad och vistelse. Tät och blandad bebyggelse skapar trygga och orienterbara stråk genom stadsdelen.

 Vänd Farsta mot vattnet

Vid Magelungens och Drevvikens stränder utvecklas attraktiva boendemiljöer samtidigt som park- och naturmiljöerna stärks. Genom att överbrygga och omforma de vägar som idag utgör barriärer mellan centrala Farsta och vattnet skapas tillgänglighet till strandområdena för hela Farsta.

 Farstastråket

Befintliga parker rustas och kompletteras med nya parkytor för att bilda ett sammanhängande grönt stråk mellan Magelungen och Drevviken. Tillsammans med utvecklade strandpromenader bildas ett långt sammanhängande promenadstråk runt Farsta.Tyngdpunkt Farsta sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och organisationer.

Ansvar för att driva arbetet har exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, Farsta stadsdelsförvaltning, Atrium Ljungberg, Familjebostäder och Farsta företagsgrupp.

Bilder

Naturpark vid Hökarängsbadet Bild: SLA

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jesper Skiöld

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Visste du att

 • Farstabor

  56 481

  Bodde i Farsta den 31 december 2016

 • Cirka

  8 000

  nya bostäder kommer att byggas i Farsta till år 2030

 • Nya Farstabor

  14 050

  förväntas flytta till stadsdelen till och med år 2026

Nyheter

Frågor & svar

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad