dcsimg
Visionsbild nya kontorshusen. Illustration av E.l.e Arkitekter.
Föreslagen bebyggelse efter omvandling från bostäder till kontor. Illustration av I. E. Arkitekter.
Projekt Pågående

Bostäder blir kontor vid Rinkeby allé

Rinkeby

Två befintliga bostadshus i fastigheten Kvarnberget 2 vid Rinkeby allé byggs om till kontor med förbindelser mellan husen som sluter kvarteret.

Projektfakta

Renoveras om till kontor

Två befintliga bostadshus vid Rinkeby allé byggs om till kontor i fastigheten Kvarnberget 2 i Rinkeby vid Rinkeby allé.

Nytt utseende och offentlig möteslokal

De två husen bevaras men får nya fasader, nya fönster och renoveras invändigt för att bli kontor. Balkongerna byggs om till  burspråk med fönster. Husen sitter idag ihop med en envåningsdel som ska byggas om till fyra våningar med nya entréer. På motsvarande sida mellan husen byggs en hall för träning, aktiviteter och med offentlig möteslokal som kopplar samman de två husen även på den norra sidan.

En liten del av fastigheten Kvarnberget 2 överförs till Kvarnberget 1 vid ombyggnaden.

Omgörningen från bostäder till kontor görs då fastigheten är i behov av renovering, och för att få en blandning av bostäder och kontor med näringsverksamhet i området.

Tidplan

Planen har vunnit laga kraft 2016-07-20. Ombyggnaden ska ske inom fem år från det att planen vunnit laga kraft.

Ägare

Kvarnberget 2 ägs av AB Familjebostäder.
Stockholms kommun är lagfaren ägare till Kvarnberget 1.

Visionsbild med den nya förbindelsen i fyra våningar.
Föreslagen bebyggelse efter omvandling från bostäder till kontor. Vy från sydost, Rinkeby allé. Till höger illustreras den detaljplanelagda moskén och till vänster och i bakgrunden skymtar befintlig bostadsbebyggelse. Illustration av E.l.e Arkitekter. Illustration av E.l.e Arkitekter.
Visionsbild torget mellan kontorshusen och moskén. Illustration av E.l.e Arkitekter.
Föreslagen gestaltning av förgårdsmark, vy från norr. Besöksentré till kontorsverksamheten till höger.
Situationsplan över de två byggnaderna med förbindelser i norr och söder.
Karta. Planområdet markerat med röd ring.
Karta där detaljplaneområdet är markerat med röd cirkel.
De två befintliga bostadshusen som de ser ut idag.
De två befintliga husen i Kvarnberget 2.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och du kan inte längre lämna synpunkter på planen. I Bygg- och plantjänsten kan du läsa de handlingar som tagits fram under arbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad