dcsimg
Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 3 - Kråkberget

Årstadal

När staden bygger många nya bostäder, förskolor och skolor i Årstaberg behöver vi också bygga fler parker. Kråkberget är granne med nya Sjöviksskolan och staden kommer därför att bygga mycket lekytor här. Vi kommer att anlägga tre rutschkanor med olika höjder. Det blir också en stor samlingsplats med sittplatser och skärmtak som skydd mot sol och regn.

Projektfakta

Platser för lek och rekreation

Kråkberget är den tredje delen av Årstabergsparken och ska knytas ihop med de andra delarna av Årstabergsparken genom en trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar mot norr och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder. Flera platser för lek ska anläggas. På en av platserna kommer byggs tre torn i trä med rutschkanor i olika höjder och bredder. En samlingsplats med sittbänkar under skärmtak för picknick ska också byggas. 

Stärker ekologiska stråk

Skogen är viktig för rekreation men också ur ekologiskt perspektiv. Årstabergsparken kopplar ihop Årstaskogen i öster med Trekantsparken och Vinterviken i väster. Staden förstärker detta ekologiska stråk genom att plantera fler träd och skydda befintliga träd. På Kråkberget kommer staden att placera ut fågelholkar, insektshotell, fladdermusholkar och tornseglarholkar på lämpliga platser för att gynna fågel- och insektslivet.

De kommer att målas i Årstabergsparkens gröna färg för att bättre synas för parkens besökare. Tornseglare gillar att bo tätt tillsammans på högre höjd med fri inflygning och holkarna är därför placerade högt upp på berget i den västra delen av Kråkberget. Det finns också kråkor att beskåda och spåren av dem finns överallt.

Tidplan

Arbetena med Kråkberget startar under april 2018 och planeras vara klara till hösten 2019 när den nya Sjöviksskolan öppnar. JM är stadens entreprenör för arbetena.

Pågående arbeten: Under hösten kommer JM anlägga nya betongytor, utföra träarbeten och montera lekutrustning i parken. Dessa arbeten pågår parallellt och planeras att fortsätta fram till årsskiftet.

Nyheter

Läs mer om Årstadal parkprogram

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad