dcsimg
Flygbild över området Riddersvik.
Flygbild över området Riddersvik.
Projekt Planerat

Bostäder i Riddersvik

Hässelby Villastad

I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 550 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Projektfakta

För detta trädskoleområde utreds för ny bebyggelse

Intill Riddersviks gård fanns tidigare en trädskola för odling av träd till stadens gator, torg och parker. Eftersom trädskolan har avvecklats kan platsen nu utvecklas med nya bostäder. De nya bostäderna är viktiga när Stockholm växer och bidrar till en levande stad med blandning av olika bostadsformer. Området bedöms kunna rymma cirka 550 bostäder i både småhus, mindre flerbostadshus i varierande utformning samt en förskola och ett omsorgsboende.

Genom detaljplanering av Riddersvik kan områdets unika värden säkerställas på lång sikt – det handlar om såväl naturvärden, rekreationsvärden som kulturhistoria.

Flera byggaktörer

Tidplan

Ny detaljplan kommer att upprättas för området. Plansamråd beräknas äga rum tredje kvartalet 2018. Utbyggnaden bedöms ske i etapper under flera år.

Nyheter

Bildgalleri

Planområdet är markerat med rosa. Ungefärligt område där ny bebyggelse föreslås är markerat med lila.
Strukturplan
Strukturplan
Markanvisning kvarter 1. Hauschild & Siegel Architecture AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 1. Hauschild & Siegel Architecture AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 2. Ikano Bostad. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 2. Ikano Bostad. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 3. Besqab AB. Referensbild från vård- och omsorgsboende på Lidingö.
Markanvisning kvarter 3. Markanvisning Besqab AB. Referensbild från vård- och omsorgsboende på Lidingö.
Markanvisning kvarter 4. Walllfast AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 4. Walllfast AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 5. Svenska hem i Bromma AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 5. Svenska hem i Bromma AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 6. Innovation Properties Sverige AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 6. Innovation Properties Sverige AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 8. Vivere Fastigheter AB. Visionsbild.
Markanvisning kvarter 8. Vivere Fastigheter AB. Visionsbild.

Dialog med närboende

Resultaten från medborgarundersökningen/enkäten har utgjort ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 
Sammanställning av enkäten 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Bergqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad