dcsimg
Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Projekt Pågående

Bostäder längs Tyska Bottens väg och Ferievägen

Nockebyhov

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen ska nya bostadsrättslägenheter byggas, inom kvarteret Nockebyhov 1:1/Gubbkärrets gård. Fem så kallade stadsvillor på fyra till fem våningar och ett parhus i tre våningar kommer att byggas.

Projektfakta

Stockholms stad och Aros utvecklar området

Stockholms stad genomför gatu- och ledningsarbeten. Aros Bostad bygger bostäderna. Arkitekt bakom bostäderna är Dinell Johansson.

Gatu- och ledningsarbeten 2017-2019

Stockholms stads entreprenör Sveab påbörjade markarbeten vid Tyska Bottens väg hösten 2017. Dessa arbeten beräknas vara klara i början av 2019.

Tyska bottens väg breddas och för att öka säkerheten för gående längs vägen byggs en gångbana. Ferievägen har breddats för framtida busstrafik. I korsningen Tyska bottens väg och Ferievägen har vi anlagt en vändplan för bussar, som ersätter vändplanen vid Tältgatan. En stödmur i sten har byggts längs Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Breddningen av Tyska Bottens väg innebär ett visst intrång i koloniområdet och befintlig fotbollsplan. Koloniföreningen har fått annat intilliggande markområde att disponera. Fotbollsplanen kommer kunna nyttjas som tidigare, dock i begränsad utsträckning. På sikt kommer idrottsförvaltningen att rusta upp fotbollsplanen så att den får konstgräs.

Stadens arbeten innebär att ledningar läggs om och att sprängning av berg och grävarbeten utförs intill Tyska Bottens väg och Ferievägen. Delar av Tyska Bottens väg och Ferievägen kommer periodvis vara avstängda och därmed blir framkomligheten begränsad.

I slutskedet av byggaktörens husbyggnation kommer staden att utföra finplanering av gatorna med trädplantering, plattsättning med mera.

Bostäder påbörjas 2019

Aros Bostad beräknar påbörja sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter under början av 2019. Inflyttning beräknas till 2020.

Aros Bostads kvarter Nockebyn

Husen utformas med entréer mot gatan, terrasser och stora balkonger. Mellan husen blir det lek- och grillplats. Genom att nästan all parkering förläggs under jord så skapas en ”dialog” mellan gatan och den bakomliggande sparade naturmarken.

Planen har vunnit laga kraft

Samråd om förslaget ägde rum 29 april till 10 juni 2014. Planen ställdes ut för granskning under perioden 8 juli till och med 19 augusti. Detaljplanen för Nockebyhov 1:1, dnr 2012-18914, antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016.

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges.

Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

Bildgalleri

Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Jenny Gullström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Projekt i området

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad