dcsimg
Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Projekt Planerat

Bostäder och förskolor längs Selmedalsvägen

Hägersten

Projektet Fader Bergström (Fader Bergström 3) omfattar cirka 500 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Samråd planeras till hösten 2018.

Projektfakta

500 lägenheter och två förskolor planeras

Förslag till detaljplan för 500 lägenheter vid kvarteret Fader Bergström på båda sidor om Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Utöver bostäder planeras en fristående förskola och en förskola i ett av bostadshusen. 

Grupper av punkthus ska placeras nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarade utblickar och en gata med stadskänsla som har möjlighet till lokaler i bottenvåningar mot gatan. Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att områden med högst naturvärden bevaras. 

Äldre och tillfälliga förskolor i området ersätts med nya

Inom planområdet finns i dagsläget fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ska ersättas med nya i detta projekt och förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.

Maja Myra förskola

Samråd hösten 2018

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Ett detaljplaneförslag presenterades 2005 men låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden start-PM för Fader Bergström.

Samråd planeras till hösten 2018.

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

  • Skanska, ca 230 lägenheter
  • Ikano, ca 70 lägenheter
  • Lennart Ericsson, ca 70 lägenheter och en av förskolorna
  • Turako, den fristående förskolan

Utöver detta planerar Rikshem för ca 100 lägenheter inom egen fastighet.

Fader Bergström, tidig illustration Selmedalsvägen. Illustration Jägnefält Milton.
Fader Bergström, tidig illustration Selmedalsvägen. Illustration Jägnefält Milton.
Fader Bergström, tidig illustration västra Selmedalsvägen. Illustration Utopia arkitekter/Skanska.
Fader Bergström, tidig illustration västra Selmedalsvägen. Illustration Utopia arkitekter/Skanska.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem
Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.
Illustration planerad förskola i två våningar med pergola runt för lek och utevila.
Ny förskola i västra delen med pergola för lek och utevila under tak. Förskolan planeras ha två plan med entréer både från Selmedalsvägen på det nedre planet och sidoentré från övre plan från parkväg i norra delen. Förskolans gård är vänd mot punkthusen. Illustration Jägnefält Milton på uppdrag av Turako.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad