dcsimg
Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Projekt Planerat

500 bostäder och  två förskolor vid Selmedalsvägen

Hägersten

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 500 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Kvarteret heter Fader Bergström 3. Planen går preliminärt ut för samråd under 2019.

Fader Bergström, tidig illustration Selmedalsvägen. Illustration Jägnefält Milton.
Fader Bergström, tidig illustration Selmedalsvägen. Illustration Jägnefält Milton.
Fader Bergström, tidig illustration västra Selmedalsvägen. Illustration Utopia arkitekter/Skanska.
Fader Bergström, tidig illustration västra Selmedalsvägen. Illustration Utopia arkitekter/Skanska.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem
Illustration över byggnadernas placering vid Selmedalsvägen.
Illustrationsplan med föreslagen ny struktur. Hushöjder är redovisade med latinska siffror. Orange streckad linje markerar huvudgångstråken i området, huvudsakligen i befintliga lägen. Mörkgröna träd med större cirklar är befintliga träd som är möjliga att spara med föreslagen struktur. Illustration Grontmij.
Illustration planerad förskola i två våningar med pergola runt för lek och utevila.
Ny förskola i västra delen med pergola för lek och utevila under tak. Förskolan planeras ha två plan med entréer både från Selmedalsvägen på det nedre planet och sidoentré från övre plan från parkväg i norra delen. Förskolans gård är vänd mot punkthusen. Illustration Jägnefält Milton på uppdrag av Turako.

Projektfakta

500 lägenheter och två förskolor

Förslag till detaljplan för att bygga 500 lägenheter i kvarteret Fader Bergström på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras en ny fristående förskola och en ny förskola i ett av bostadshusen. 

Grupper av punkthus byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fåt lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras. 

Äldre och tillfälliga förskolor ersätts med nya

Inom planområdet finns i dag fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ersätts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.

Läs om projekt Maja Myra förskola

Samråd 2019

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

Planen går ut på samråd tidigast under andra halvan av 2019.

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

  • Skanska, ca 230 lägenheter
  • Ikano, ca 70 lägenheter
  • Lennart Ericsson, ca 70 lägenheter och en av förskolorna
  • Turako, den fristående förskolan

Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Nyheter

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad