dcsimg
Den nya gatans sträckning sett från sydväst. Tillbakadragen bebyggelse skapar ett öppnare gaturum och möjliggör för förgårdsmark. Husen är ljust sandfärgade med många fönster och balkonger. Källa: dinelljohansson AB.
Den nya gatans sträckning sett från sydväst. Källa: dinelljohansson AB.
Projekt Planerat

Bostäder och service vid Blackebergs torg

Blackeberg

Cirka 130 nya bostäder samt nya lokaler för vårdcentral, verksamhet och service vid Vinjegatan. Förlaget berör fastigheterna Norrmannen 11, Grimsta 1:5 samt Blackeberg 2:23.

Projektfakta

Området vid Blackebergs torg utvecklas

Detaljplanen föreslår att Vinjegatan i Blackeberg förskjuts och rätas ut i sydvästlig riktning för att möjliggöra för ett nytt kvarter. Det nya kvarteret innehåller främst bostäder men också lokaler för verksamheter. I förslaget planeras för cirka 130 bostäder.

Förslaget innebär att de två byggnader som idag finns på platsen behöver rivas. Innan den befintliga vårdcentralen rivs ska den nya som planeras inom det nya kvarteret finnas på plats.

Förlängning av centrumområdet 

Den nya bebyggelsen kan ses som en förlängning av centrumområdet och ska stötta det torg som är navet i stadsdelen. Den ska dessutom stärka de stråk som finns mellan lokala mötesplatser och gröna områden.

Utöver det är förslaget ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att skapa goda boendemiljöer i lägen nära kollektivtrafik. 

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan för projektet är:

  • godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017
  • samråd: 29 maj - 10 juli 2018
  • granskning: fjärde kvartalet 2018
  • antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Markägare 

Aktuellt område ligger dels på mark upplåten med tomträtt (Norrmannen 11) och dels på allmän platsmark (del av Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23) som ägs av Stockholm Stad. Primula AB köpte 2016 tomträtten på fastigheten Norrmannen 11 av Hemfosa AB.

Fler bilder

Flygvy från sydost som visar kvarterets olika hushöjder.
Flygvy från sydost som visar kvarterets olika hushöjder.
 Föreslagen bebyggelse sett från nordöst från Vinjegatan. Husen är sandfärgade och i 5-9 våningar. Balkonger och många fönster. Lokaler i bottenvåning mittemot tunnelbaneentrén. Källa: dinelljohansson AB
Flygbild över området runt vinjegatan. planområdet är markerat med en gul cirkel.
Vinjegatans omgivning. Planområdet markerat med gul cirkel

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stella Svanberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad