dcsimg
tecknad karta där ungefärligt planområde är inringat med röd streckad linje
Ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Förslaget omfattar 350-450 nya bostäder i Skarpnäck. I förslaget ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola  

Förslaget omfattar 350-450 lägenheter, lokaler samt en förskola vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I planen ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Inom stadens mark är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och bostadsrätter. Planförslaget omfattar också tre privata fastigheter och parkering närmast Tyresövägen. Det kan bli aktuellt med bostäder och verksamheter också på de kvarteren och förutsättningarna för det kommer studeras närmare i det fortsatta arbetet.  

Planområdet är cirka 9 hektar stort och består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheten Sköndal 3:1 samt kvarteret Drevern (1-3) och fastigheten Dvärgspetsen 1. 

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Ökad stadsmässighet 

Området vid Gamla Tyresövägen kommer att utvecklas med nya bostäder, service och verksamheter. Ambitionen är ökad stadsmässighet med torg, gångvägar och parker samt att bygga samman Skarpnäck och norra Sköndal. Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 14 december 2017
  • Plansamråd, fjärde kvartalet 2018
  • Granskning, andra kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, fjärde kvartalet 2019

Fastighetsägare

Fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1 ägs av Stockholms stad. Fastigheterna Drevern 1 och Drevern 3 ägs av Castellum Stockholm AB. Fastigheten Drevern 2 ägs av Fastighets AB Drevhuset. Fastigheten Dvärgspetsen 1 är ett officiellt servitut som nyttjas av fastigheten Drevern 3 för parkeringsändamål.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Hedda Nilsson Orviste

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Pär Ridderstolpe

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad